Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Súčasnosť

Novodobá história Evanjelickej diakonie sa začala písať v roku 1991. Od tohto dátumu sa postupne začala budovať nová, dnešná podoba organizácie. Postupne sa kreovala štruktúra, obsah, náplň, miesto a postavenie organizácie na Slovenska a v medzinárodných štruktúrach.
V súčasnosti Evanjelickú diakoniu po právnej stránke tvorí správna rada, ústredie a dvadsaťšesť stredísk. Po obsahovej je to diakonická práca a spolupráca v rámci celej Evanjelickej cirkvi a.v na Slovensku.
Nie sme však iba izolovanou cirkevnou organizáciou uzavretou pre vybraný okruh ľudí, práve naopak. Evanjelická diakonia je plnohodnotnou súčasťou verejného tretieho sektora na kreovaní ktorého sa zároveň podieľa svojimi aktivitami a činnosťou ktorú vykonáva. Dôležité miesto tu zastáva aj spolupráca s orgánmi a organizáciami štátu, miestnej správy a samospráv čím prispievame k budovaní modernej občianskej spoločnosti.
Svoje miesto si Evanjelická diakonia vybudovala aj v rámci medzinárodných štruktúr. Okrem toho, že sme členmi niektorých medzinárodných strešných organizácií intenzívna je aj bilaterálna spolupráca zameraná na realizáciu konkrétne projektoch.
Pomocnú ruku v duchu kresťanskej lásky podávame všetkým blížnym (núdznym) v podobe duchovnej podpory a poradenstva, sociálnych služieb a zdravotníckej starostlivosti, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, prostredníctvom prevencie a podpory rozvoja dobrovoľníckych aktivít.

Ciele a poslanie organizácie dosahujeme a zabezpečujeme predovšetkým prostredníctvom:
a) stredísk evanjelickej diakonie, ktoré zriaďujeme a riadime ich činnosť,
b) koordináciou všetkých činnosti v oblasti diakonie v ECAV,
c) podnecovaním rozvoja diakonie v cirkevných zboroch ECAV,
d) organizovaním humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce a v rámci svojej pôsobnosti podporovaním a rozvojom jej poskytovania jednotlivcami a inými organizáciami,
e) poskytovaním orientácie v sociálnom systéme štátu, poradenstvom týkajúcim sa činnosti ED ECAV a obhajobou oprávnených záujmov tých, ktorí boli prijatí do starostlivosti, programovej činnosti alebo sú s Evanjelickou diakoniou v pracovného vzťahu,
f) organizovaním vzdelávania v oblasti diakonie a sociálnej práce v rámci svojej pôsobnosti a prípravou svojich zamestnancov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov,
g) uskutočňovaním kontaktov s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s cirkevnými i necirkevnými právnickými i fyzickými osobami doma a v zahraničí a to vo všetkých veciach týkajúcich sa činnosti ED ECAV.