Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Ústredie

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku je výkonnou, riadiacou, správnou, administratívnou a kontrolnou zložkou Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Jeho poslaním a náplňou je výkon, riadenie, správa a kontrola celej činnosti Evanjelickej diakonie a metodické riadenie diakonickej práce v ECAV.

Ústredie priamo neposkytuje sociálne služby a starostlivosť v zmysle príslušných zákonov. Je však neoddeliteľnou súčasťou organizačnej štruktúry organizácie. Je hybným motorom rozvoja, inovácií a vízií. Je garantom budovania Evanjelickej diakonie ako strešnej organizácie. Zároveň pokrýva a zabezpečuje úlohy a činnosti Evanjelickej diakonie na celoštátnej úrovni a je zástupcom v medzinárodných štruktúrach, ktorých sme členom.

Humanita (povodne, pomoc jednotlivcom), rozvojová pomoc v zahraničí, podpora sociálnej práce v strediskách a cirkevných zboroch a to aj vo vzťahu k štátnej správe a miestnej samospráve, vzdelávanie profesionálnych i dobrovoľníckych pracovníkov, publikačná činnosť, prezentácia v médiách (vlastný časopis, web, cirkevné média, ale aj tv, rozhlas a printové média) a public relations to sú len niektoré z oblastí, ktoré ústredie priamo vykonáva, zabezpečuje a riadi.