Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Služby

Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje ako odbornú, obslužnú a ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností zameraných na poskytovanie pomoci alebo zabezpečenie poskytnutia pomoci Fyzickej osobe, rodine a komunite za účelom:
 
  • prevencie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovania obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny
 

Sociálne služby poskytované Evanjelickou DIAKONIOU podľa druhu a formy:

Forma pobytová

Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb:
SED Veľký Slavkov - Dom na polceste - útulok

Sociálne služby poskytované v zariadení pre zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:

SED Kšinná - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
SED Košeca - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
SED Horné Saliby - domov sociálnych služieb, prepravná služba
SED Hontianske Moravce - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
SED Sučany - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, požičiavanie pomôcok
SED Trnava - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb

Forma ambulantná

SED Trnava - domov sociálnych služieb
SED Vranov nad Topľou - domov sociálnych služieb, denný stacionár, požičiavanie pomôcok
SED Komárno - denný stacionár, požičiavanie pomôcok

Forma terénna

SED Komárno - opatrovateľská služba
SED Horná Mičiná - rozvoz obedov

Služby poskytované v rámci Sociálnoprávnej ochrany a kurately

SED Banská Bystrica - Domov detí -sieť náhradných rodín
Ústredie ED Bratislava - voľnočasové aktivity pre deti na báze nízkoprahovosti - sociálne poradenstvo

Služby poskytované na pomoc rodinám s deťmi

SED Púchov - Detské opatrovateľské centrum

Výchovno- vzdelávacie zariadenie

Evanjelická spojená škola internátna pre hluchoslepé deti Červenica - špeciálna materská škola internátna, špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna, praktická škola internátna - zameraný na odbor stavebné práce, záhradnícke práce a na prípravu jedál a výživy

Domov dôchodcov po novom Zariadenie pre seniorov - v zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby alebo z iných vážnych dôvodov.

V zariadení poskytujeme: pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme záujmovú činnosť a duchovnú starostlivosť.

 

Domov sociálnych služieb - v zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. Ďalej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V zariadení poskytujeme: pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a duchovnú starostlivosť.

 

Zákon zavádza nový typ zariadenia Špecializované zariadenie - v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzhaimerova choroba, demencia, hluchoslepota.

V zariadení poskytujeme: pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.Vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a duchovnú starostlivosť.

 

V útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V zariadení poskytujeme: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Vytvárame podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť a zabezpečujeme duchovnú starostlivosť.

 

V dennom stacionári poskytujeme sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V zariadení poskytujeme: pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a duchovnú starostlivosť.

V dennom stacionári poskytujeme sociálne poradenstvo aj pre rodinu resp. fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účely spolupráce pri sociálnej rehabilitácií.