Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Sučany – Zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb/ Špecializované zariadenie

Kontakt:
Poverená riaditeľka: Mgr. Denisa Dučová

SED Sučany
Partizánska 25
038 52 Sučany

Tel/fax: 043 / 42 41 901, 0918 616 092
E-mail: riaditel@sedsucany.sk
Webstránka: www.sedsucany.sk

IČO: 37907409
Číslo účtu: 262 902 65 30/1100 Tatrabanka
IBAN:SK48 1100 0000 0026 2902 6530
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) v Sučanoch vykonáva svoju činnosť na základe zriaďovacej listiny Evanjelickej diakonie na Slovensku zo dňa 10. októbra 2003 a registrácie na Žilinskom samosprávnom kraji zo dňa 03. júla 2006 ako poskytovateľ sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS), § 38 Domov sociálnych služieb (DSS) a, § 39 Špecializované zariadenie (ŠZ).
Stredisko vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu Univerzitnej nemocnice Martin na sociálne ciele.
Budovu vlastnila Biblická škola v Martine. Jej rekonštrukciou a prevádzkou bola poverená Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku. Zariadenie bolo slávnostne posvätené 10. júna 2006 a svoje poslanie začalo napĺňať 3. júla 2006.

V súčasnosti má zariadenie kapacitu 50 klientov a to:

Zariadenie pre seniorov –  kapacita 25 lôžok
Domov sociálnych služieb – kapacita 3 lôžok
Špecializované zariadenie – kapacita 22 lôžok

Poskytujeme 24 hodinovú starostlivosť s celoročnou pobytovou formou.
SED poskytuje aj ubytovanie na prechodný pobyt a v tomto prípade je klient samoplatiteľom.

Služby zariadenia

V našom zariadení sa zaväzujeme prijímateľovi sociálnej služby poskytovať:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálnu rehabilitáciu,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
- zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Sociálna služba

Sociálna služba je poskytovaná na odbornej úrovni. Pri jej poskytovaní sa prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby. Dôležitá je aktivizácia prijímateľa podľa jeho schopností, možností a tiež spolupráca s rodinou, pričom sa rešpektujú jeho osobné ciele, potreby a zdravotný stav.

Zdravotná starostlivosť

Pre klientov je poskytnutá zdravotná starostlivosť formou obvodného lekára. Do zariadenia prichádza pravidelne aj kožná lekárka a psychiatrička.

Ošetrovateľská starostlivosť

Odborné ošetrenie klientov zabezpečujeme prostredníctvom ADOS.

Duchovný život

Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je aj duchovná starostlivosť o klientov. Zariadenie pravidelne navštevujú evanjelický a katolícky pán farár.

Iné

Klienti môžu využívať služby kaderníčky a pedikérky, ktoré pravidelne prichádzajú do zariadenia.

Humanitárna pomoc

V priestoroch SED Sučany je uskladnený vojenský materiál – spacie vaky, deky, oblečenie, ktoré sú k dispozícií ľuďom v hmotnej, či sociálnej núdzi. Vďaka Ústrediu ED ECAV sa podarilo získať nové elektrické vysušovače, ktoré možno využiť predovšetkým pre obyvateľov postihnutých záplavami.

Našim cieľom je vytvoriť klientom podmienky na pokojnú starobu, aby prežívali svoj čas jesene s vnútornou spokojnosťou a aby ich pobyt bol u nás činorodý a harmonický.