Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Kšinná - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb

Kontakt:
Správkyňa a riaditeľka SED: Mgr. Marta Hrubá

SED Kšinná
956 41 Kšinná 70

Tel: 038/760 81 85, 760 81 86
Mobil: +421 919 455 377
E-mail: ddksinna@pbi.sk
www: www.sedksinna.sk

IČO : 35595329
Č. účtu: 20007381/6500 Poštová banka
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
SED Kšinná Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb začalo svoju činnosť v roku 1996. Stredisko  je zariadenie rodinného typu s kapacitou 18 klientov a slúži širokej verejnosti. Pôvodná novostavba zborového domu  bola veľmi rozsiahla a z  finančných dôvodov sa nemohla dokončiť. Po rokovaní CZ Kšinná s vedením ED a za finančnej pomoci pani Kláry Medveckej sa stavba dokončila.

Ako prvé obyvateľky domova nastúpili na pobyt pani Klára Medvecká s mentálne postihnutou dcérou.

Našim klientom poskytujeme  sociálne služby podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. .

SED Kšinná je zariadenie rodinného typu, ktoré poskytuje svoje služby 18 klientom pobytovou formou. V Zariadení pre seniorov máme 15 klientom a v Špecializovanom zariadení máme 3 klientov.

Prevádzku zabezpečuje s láskou a pochopením 13 zamestnancov. Prevádzka v domove je nepretržitá s celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, duchovnou a kultúrnou starostlivosťou. Zariadenie navštevuje praktický lekár. Klientom zabezpečujeme potrebné zdravotné pomôcky, lieky, v prípade záujmu aj nadštandardné služby: masáže, pedikúru, manikúru, kaderníčku.

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú služby Božie, biblické hodiny, pôstne a adventné večierne a dopoludňajšie stíšenie v sieni domova.  Pre klientov,  ktorí sa nemôžu zúčastniť  služieb

Božích v kostole, je zabezpečený rozhlasový prenos z kostola do domova, a tak si kázne a piesne môžu vypočuť už priamo v jedálni.

V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené individuálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú terapie: muzikoterapia, arterapia, biblioterapia, ergoterapia, reminiscenčná terapia. Ďalej pre klientov počas roka pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, vystúpenie detí z MŠ, ZŠ, z detskej besiedky a folklórny súbor Bukovina.

Na nádvorí domova je vybudovaný nový altánok so skalkou, v ktorom sa naši klienti radi zdržiavajú pri spoločných rozhovoroch. Utužujú tak svoje vzťahy medzi sebou a tým zmysluplne využívajú svoj voľný čas.

Našim cieľom je stále skvalitňovať život našich seniorov. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie a vedenie pri tejto náročnej, ale krásnej práci.