Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Horné Saliby - Zariadenie pre seniorov

Kontakt:

Riaditeľka zariadenia: Mgr. Anna Vasasová

Domov dôchodcov
925 03 Horné Saliby 505

Tel.: 031/7852342
Fax: 031/7852378
E-mail: sed.horne.saliby@gmail.com

IČO: 35595884
Č. účtu: 24094304/0900
IBAN: SK87 0900 0000 0000 2409 4304

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) Horné Saliby začalo svoju činnosť v roku 1996, ako Domov dôchodcov so sídlom v Horných Salibách.

Zmena názvu zariadenia a poskytovaných služieb sa zrealizovala v roku 2009. Od vtedy funguje stredisko ako SED Horné Saliby - Domov sociálnych služieb.

Domov sociálnych služieb - kapacita 20 klientov

Služby zariadenia

Klientom je poskytovaná sociálna služba v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. §38. Klientelu tvoria klienti s najvyšším stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Celý objekt je bezbariérový, čo dáva aj imobilným klientom možnosť voľného pohybu po zariadení. Klienti môžu bývať v jedno a dvojlôžkových izbách. Ich zariadenie je prispôsobené zdravotnému stavu. Podľa želania si izbu môžu spríjemniť vlastnými bytovými doplnkami. Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú prispôsobené ich potrebám.

Vo všetkých prevádzkach pracuje personál na vysokej úrovni. Dôraz sa kladie na citlivý a láskavý prístup.

Okrem opatrovateľskej služby zabezpečenej odborným personálom, poskytujeme klientom kvalitnú stravu podľa diagnóz, servis osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie. Lekárska starostlivosť je zabezpečená obvodnou  lekárkou. Na odborné vyšetrenia chodia klienti s doprovodom.

Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je aj duchovná starostlivosť o klientov, ale i zamestnancov zariadenia. Organizujeme pre nich rôzne kultúrne podujatia a výlety do blízkeho okolia s ohľadom aj na telesne postihnutých klientov.
Nezabúdame ani na okrúhle výročia, ktorých sa naši klienti dožívajú. Pri týchto príležitostiach im organizujeme posedenia s ich príbuznými.

Našim cieľom je poskytnúť pokojnú starobu klientom, motivovať ich k zmysluplnému prežívaniu svojho času a dať im najavo, že sú stále potrební a užitoční.

Naše motto znie: Úsmev nestojí nič a prináša tak mnoho.