Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Horná Mičiná - DEBORA útulok pre matky s deťmi

Kontakt:
Správkyňa a riaditeľka zariadenia: Mgr. Edita Palečková

SED Horná Mičiná – Debora útulok pre matky s deťmi
Topoľová 4924/8
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0905 313 717
E-mail: debora.utulok@gmail.com
www: www.seddebora.sk

IČO: 42008204
Č. účtu: 2601207970/8330
IBAN: SK59 8330 0000 0026 0120 7970
Stredisko Evanjelickej diakonie Horná Mičiná bolo zriadené 15. augusta 2006 za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. V roku 2016 začala Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku pracovať na rekonštrukcii domu v Banskej Bystrici. Účelom prestavby bolo pripraviť  nehnuteľnosť na sociálne zariadenie pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne zariadenie krízovej intervencie sme zaregistrovali od 11. apríla 2017 v zmysle § 26 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov pod názvom DEBORA útulok pre matky s deťmi.

Počas prvého roka našej činnosti sme postupne prijímali matky s deťmi a zamestnancov. Našou prioritou bolo poskytovanie kvalitných odborných a obslužných činností zameraných na  zdokonalenie starostlivosti o deti, domácnosť i záhradu. Pravidelne sme sa stretávali pri oslavách menín a  narodenín  všetkých našich klientov, viedli sme ich k dodržiavaniu slovenských zvykov (Vianoce, Veľká Noc a podobne). Pomoc pri riešení nepriaznivej finančnej a sociálnej situácie všetkých prijímateľov sociálnej služby patrí medzi naše priority. Nezabúdame však ani na úpravu  exteriéru  nášho sociálneho zariadenia, čím chceme vytvoriť podmienky na oddych a hru aj našich najmenších obyvateľov. Pri našej práci nám pomáha aj Daniel Duraj, zborový farár – konsenior z Hornej Mičinej, ktorý je ochotný pomôcť našim mamičkám po duchovnej stránke.

Naše sociálne zariadenie  poskytuje sociálnu službu pobytovou formou  počas celého roka  pre 17 prijímateľov sociálnej služby. Maximálna dĺžka pobytu je 12 mesiacov, počas ktorých sa snažíme naším mamičkám pomôcť osamostatniť sa a znovu zaradiť do bežného života.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým  sponzorom, dobrovoľníkom a darcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, aby sme mohli zahájiť prevádzku a poskytovať kvalitné sociálne služby.