Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Banská Bystrica - Domov detí - Profesionálne rodiny

Kontakt:

Správkyňa a riaditeľka zariadenia: Mgr. Kristína Lehoťanova

Stredisko evanjelickej diakonie Banská Bystrica - Domov detí
Horná ul. č. 34
974 01 Banská Bystrica

Tel. : 048/4153056
Fax : 048/4153055
E-mail: domovdetibb@gmail.com
Web: www.domovdeti.sk

IČO: 30232651
Č. účtu: 11453493128/0200
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312

Našu činnosť sme začali realizovať 1.10.1995 v Ľubietovej. Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku kúpila budovu v Ľubietovej s úmyslom zriadiť v nej Domov detí, v ktorom budú opustené deti vychovávané v kresťanských rodinách. Pôsobnosť strediska bola zameraná na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vo vlastnej biologickej rodine, teda na deti odkázané na náhradnú starostlivosť. Zámerom bol rodinný typ výchovy s vytváraním zdravých citových väzieb. Táto vízia a tým aj typ domova bol v tej dobe prototypom nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.

V rokoch 1995 – 2004 sme poskytovali starostlivosť v zariadení v Ľubietovej, kde manželské páry poskytovali osobnú, nepretržitú starostlivosť deťom v samostatných bytoch.

V júli 1996 začala prvá profesionálna rodina poskytovať starostlivosť deťom vo svojom domácom prostredí, mimo zariadenia. Postupne vznikali ďalšie profesionálne rodiny a v auguste 2004 sa z budovy odsťahovala posledná rodina, ktorá začala poskytovať starostlivosť deťom vo svojej domácnosti.

Vzhľadom na skúsenosti a potreby detí, profesionálnych rodín, ako aj reálneho záujmu záujemcov o výkon profesionálnej starostlivosti sme v roku 2004 zmenili pôvodnú víziu výchovy a starostlivosti o deti v zariadení na poskytovanie starostlivosti v „prirodzenom“ rodinnom prostredí.

V januári 2005 sme sa z Ľubietovej presťahovali do Banskej Bystrice.

SED BB Domov detí sa vo svojom odbornom zameraní orientuje najmä na:

  • na poskytnutie a zabezpečenie zvláštnej starostlivosti a pomoci deťom, ktoré sú dočasne alebo trvale pozbavené svojho rodinného prostredia s cieľom ich harmonického rozvoja,

  • na vytváranie vhodných podmienok pre deti, ktoré sú v prospech harmonického rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho zdravého vývoja, poskytnutie možnosti vyrastať v rodinnom prostredí- v profesionálnej rodine

  • na humanizáciu starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou - zabezpečenie individuálneho prístupu a starostlivosti o deti a to v profesionálnej rodine s cieľom ich zdravého rozvoja po stránke psychickej, fyzickej, duchovnej, sociálnej, morálnej a tvorivej

  • na aktivity zamerané na rozvoj profesionálnych rodín a vytváranie takých podmienok, ktoré sa čo najviac približujú prirodzenému rodinnému prostrediu

  • na zintenzívnenie práce s pôvodnou rodinnou (sanácia rodinného prostredia), na vytváranie podmienok na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi(sprostredkovanie stretnutí detí s rodičmi, poskytovanie pomoci na uľahčenie priebehu stretnutí...)

V súčasnosti poskytujeme starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou a to výlučne v profesionálnych rodinách, vytvárame také podmienky pre deti, ktoré sa čo najviac približujú a podobajú prirodzenému rodinnému prostrediu, zameriavame sa na všestranný rozvoj detí, zabezpečujeme a uplatňujeme individuálny prístup k deťom, výchovné metódy smerujú k získaniu dostatočnej samostatnosti, ako aj k získaniu a osvojeniu si návykov a zručností potrebných pri osamostatnení a zaradení sa do života.

Vychádzame z toho, že každé dieťa dočasne alebo trvale pozbavené svojho rodinného prostredia, alebo také, ktoré v jeho vlastnom záujme, nemôže byť ponechané v takomto prostredí má právo na zvláštnu ochranu a pomoc. V našom ponímaní je toto právo na zvláštnu ochranu a pomoc realizované v rodinnom prostredí a to konkrétne v profesionálnej rodine.

Profesionálni rodičia zabezpečujú starostlivosť o deti vo svojej domácnosti a to nepretržite 24 hodín denne. Profesionálni rodičia sú s detským domovom v pracovnoprávnom vzťahu, ide o „rodinnú“ formu realizácie ústavnej starostlivosti. Profesionálne rodičovstvo dáva možnosť dostať sa do rodinného prostredia aj tým deťom, ktorým sa (zatiaľ) nepodarilo sprostredkovať inú formu náhradnej starostlivosti.

Našim poslaním je poskytnúť prechodnú, v niektorých prípadoch aj dlhodobú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou a to v rodinnom prostredí a zabezpečiť im zdravý rozvoj po stránke duchovnej, psychickej, fyzickej, sociálnej, rozumovej a tvorivej a dopriať im to, čoho v živote mali málo- lásku, pocit istoty, bezpečia a opory. Profesionálne rodičovstvo je dôkazom toho, že aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou môžu vyrastať v „rodine“. Umiestnenie detí v profesionálnej rodine umožňuje lepšie zohľadnenie potrieb detí, prirodzenejší prechod detí do dospelosti, efektívnejšiu prácu s biologickými rodinami, umiestnenie aj väčšej súrodeneckej skupiny a hlavne umiestnenie detí v prirodzenom rodinnom prostredí a nie v zariadení.

Našim hlavným cieľom je umiestniť čo najviac detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou do profesionálnych rodín a tak zabezpečiť starostlivosť o deti postavenú na rodinných modeloch a princípoch.

V súčasnosti poskytujeme starostlivosť 20 deťom vo veku 2-21 rokov, všetky deti sú umiestnené v profesionálnych rodinách.

Profesionálnym rodičom poskytujeme pomoc pri riešení problémov s deťmi, organizujeme a zúčastňujeme sa vzdelávacích aktivít za účelom zvyšovania odborných zručností a zvyšovania kvality práce, organizujeme výchovno-rekreačné pobyty pre rodiny s profesionálnym tímom a s možnosťou individuálnych konzultácií s odborníkom, organizujeme víkendové pobyty pre rodiny a umožňujeme deťom účasť v letných táboroch. Realizujeme návštevy v profesionálnych rodinách, poskytujeme terénne sociálne služby (poradenstvo), spolupracujeme s odborníkmi (psychológ, psychiater, logopéd...) v mieste bydliska profesionálnej rodiny.

Domov detí sa snaží podporovať deti v profesionálnych rodinách hlavne v týchto oblastiach:

  • podpora vzdelávania- preplácanie nákladov spojených so vzdelávaním (cestovné, ubytovanie, učebné pomôcky...),

  • podpora voľnočasových aktivít- finančné zabezpečenie voľnočasových aktivít (zaplatenie poplatkov za športové, spoločenské a kultúrne aktivity, organizovanie výchovno-rekreačných pobytov, účasť na letných táboroch, dovolenkách...)

  • podpora talentu u detí (návšteva ZUŠ- hra na hudobné nástroje, výtvarný odbor...).

Nie každé dieťa má to šťastie vyrastať v rodine, kde im je poskytnutá láska, porozumenie. Dieťa pre svoj zdravý vývoj potrebuje istotu, že môže vyrastať v bezpečnom prostredí a profesionálne rodičovstvo predstavuje možnosť zabezpečiť starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou v rodinnom prostredí.

V budúcnosti sa aj naďalej zameriame na rozvoj, rozširovanie a skvalitňovanie služieb ako aj na zvyšovanie odborných zručností profesionálnych rodičov. Hlavným cieľom je naďalej získavať ľudí, ktorí by boli ochotní stať sa profesionálnymi rodičmi a poskytli deťom, ktoré to potrebujú rodinné zázemie a kresťanskú výchovu.