Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nedeľa DIAKONIE 2024

Obrázok k správe

Nedeľa DIAKONIE sa tradične uskutočňuje od roku 2003 v tretiu májovú nedeľu, čo tento rok bude 19. mája 2024.

Prvotným motívom pri poskytovaní sociálnych služieb v Strediskách Evanjelickej DIAKONIE (SED) je praktická služba lásky k blížnemu, človeku, ktorý sa ocitá na okraji spoločnosti a je odkázaný na pomoc druhých, tak ako nás tomu učí a povzbudzuje Písmo Sväté.

Mať otvorené srdce a pripravené ruky pre službu je veľmi dôležité, zároveň je však potrebné poskytovať službu zodpovedne a na takej úrovni, aby boli dodržané dôstojné, odborné a bezpečné podmienky na život našich blížnych, o ktorých sa v našich SED staráme ako aj tých, ktorí túto službu dennodenne, dvadsaťštyri hodín po celý rok priamo vykonávajú.
 

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete podporiť Nedeľu DIAKONIE. Táto finančná podpora bude použitá na podporu činnosti a skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na celoročnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť v zariadení pre seniorov SED Horné Saliby. Za každý dar srdečne ďakujeme!

Podporu môžete zaslať:

  1. poštovou poukážkou s udaním VS: 190524
  2. bankovým prevodom na účet: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183 s použitím VS 190524 alebo načítaním QR kódu    SED Horné Saliby predstavujeme v nasledovných riadkoch:

Stredisko evanjelickej diakonie Horné Saliby (SED Horné Saliby) vzniklo už v roku 1995 a je jedno z najstarších stredísk, ktoré opäť rozbehli na Slovensku diakonickú činnosť po revolúcii. Stredisko začínalo ako Domov dôchodcov. Postupne sa menili zákonné podmienky v krajine a potreby ľudí ohľadom sociálnych služieb, čím sa upravovala aj činnosť strediska. Každopádne stredisko poskytuje nepretržite služby prevažne ľuďom v seniorskom veku už takmer 30 rokov. Dnes v Horných Salibách, v budove patriacej Evanjelickej diakonii, nájdete Zariadenie pre seniorov, kde žije 20 bratov a sestier, ktorí potrebujú pomoc a podporu v každodennom živote jednak pre vysoký vek ako aj pre viaceré zdravotné ťažkosti. Personál v starostlivosti reaguje na rôzne potreby obyvateľov zariadenia. Pridanou hodnotou je možnosť zdieľať vieru a spoločné duchovné aktivity. Kresťanské hodnoty v poskytovaných službách posilňuje aj dobrá spolupráca s evanjelickým cirkevným zborom v Horných Salibách a pravidelné duchovné aktivity so sestrou farárkou Slížikovou. Stredisko a zariadenie je otvorené komunite obce a vítajú rôzne návštevy. Naposledy mohla verejnosť počuť rozhovor s klientkou a riaditeľkou zariadenia v rozhlasovej relácii Zvony nad krajinou.

Horné Saliby sú v okrese Galanta a boli miestom, kam sa prinavrátili slovenskí evanjelici z Dolnej zeme najmä po 2.svetovej vojne. Na konci apríla pri rozpomienke na tieto okolnosti navštívil zariadenie br. farár Atilla Szpisák zo Slovenského Komlóša. Oslavy životných jubileí, posedenia pestrého zamerania a inak spoločne strávený čas je nesmierne obohacujúci a zmysluplný.

Výnos z podpory Nedele diakonie 2024 bude použitý na výmenu vykurovacieho zariadenia – kotla, ktorý v zariadení pre seniorov dosluhuje.