Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia si vymieňala poznatky na konferencii a Valnom zhromaždení Eurodiaconie

Obrázok k správe

V dňoch 25. až 28. apríla 2023 sa zástupkyne Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Ľubica Szabóová Vysocká, riaditeľka a Eva Ondrová z referátu Sociálnych služieb zúčastnili výročného Valného zhromaždenia a konferencie organizácie Eurodiaconia. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je členom siete Eurodiaconia, spájajúcej kresťanské organizácie poskytujúce sociálnu a zdravotnú starostlivosť v 32 európskych krajinách. Podujatie sa konalo vo Fínsku, v Helsinkách za účasti takmer 100 delegátov najmä z európskych diakonií. Hostiteľskou organizáciou bola Deaconess Foundation so sídlom v Helsinkách, pracujúca už 155 rokov na sociálnom a zdravotnom poli. Tohtoročná téma stretnutia znela “Horizonty nádeje".

 

Stretnutie začalo večer dňa 25. apríla 2023 bohoslužbou v kostole diakonického komplexu Diakonissalaitos, vybudovaného pred 125 rokmi a slúžiaceho ako domov diakonís, nemocnica a komerčná budova. Teemu Laajasalo, biskup luteránskej helsinskej diecézy, otvoril bohoslužbou výročné stretnutie Eurodiaconie s odkazom, že “Nádej je poslaním aj darom”. V kostole komplexu Deaconess Foundation znel najstarší posledný pneumatický organ v helsinskej oblasti, ktorý venovali v roku 1902 kostolu sestry diakonisy.

Ďalší deň podujatia začal ranným stíšením a pokračoval zamysleniami nad konceptom nádeje, budovania komunity a dôležitosti ľudskej práce. Inšpirovali nás výnimoční rečníci profesor filozofie Esa Saarinen, dekanka Fakulty sociálnych vied Univerzity Helsinky Marjaana Seppänen, profesor ekumény Risto Saarinen, venujúci sa systematickej teológii a Sylvia Gale z Univerzity v Richmonde, ktorí sa s nami podelili o svoje odborné znalosti.

Popoludnie bolo vyplnené návštevami šiestich projektov v Helsinkách a blízkom okolí. Koncept Breikki poskytuje liečbu závislostí na návykových látkach a okrem medicínskeho dohľadu pomáha zaraďovať sa klientom do života, Hirundo poskytuje pomoc migrantom väčšinou z rómskej populácie, ktorí prepadli sitom štátnej pomoci. Ďalšie zariadenie Vamos pomáha mládeži, D-stanica ponúka komunitné programy a prevádzka Suojattomat podporuje ľudí, ktorým bola úradmi zamietnutá žiadosť o azyl.

Štvrtok 27.4.2023 po rannej bohoslužbe Paula Rochestra z organizácie Free Churches Group bol plný diskusií a workshopov s kolegami z európskych diakonií a ďalších organizácií, do ktorých sme sa za Evanjelickú diakoniu aktívne zapájali. Eva Ondrová participovala na workshopoch Kvalita ľudských zdrojov v sociálnych službách lektorovaných zástupkyňou Slezskej diakonie a Kvalita sociálnych služieb s dôrazom na rolu diakonie v podaní zástupkyne Eurodiaconie Mildred Kewan. Sestra riaditeľka Ľubica Szabóová Vysocká sa zapojila do workshopu Búranie mýtov pre skutočnú a efektívnu integráciu migrantov a utečencov s lektorkou z Diakonie Španielsko. Z každodenných činností tímu Evanjelickej diakonie s integráciou ukrajinských utečencov zdieľala s. riaditeľka skúsenosti ako prebiehajúci konflikt ukázal schopnosť prijímať utečencov a úroveň citlivosti občanov v našom slovenskom prostredí. Diskusia pokračovala aj otázkou ako v hostiteľských spoločnostiach pretrvávajú stereotypy a predsudky, ktoré ďalej bránia integrácii migrantov a utečencov. Ďalej sa sestra riaditeľka zúčastnila workshopu, ktorý viedla generálna tajomníčka Eurodiaconie Heather Roy a týkal sa investovania do diakonie. Z tejto diskusie si odniesla pohľady a príklady z praxe iných európskych diakonických organizácií a ich spôsoboch a realizácií sociálnych investícií.

V programe dňa bolo ešte dôležité stretnutie Višegrádskej platformy v rámci Eurodiaconie, ktorú tvoria organizácie a diakonie zo štátov V4. Konkrétne sa stretnutia zúčastnili Diakonia ECAV v Poľsku, Diakonia Reformovanej cirkvi v Maďarsku, Diakonia Českobratskej cirkvi evanjelickej, Slezská diakonia a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku. Tieto diakonie sa stretávajú s približne rovnakými výzvami a každej z nich sa ich darí inak prekonávať. Nadviazali sme na online stretnutie z februára 2023, keď sme spolu s vedením Eurodiaconie reflektovali naše skúsenosti s poskytovaním pomoci utečencom z Ukrajiny. Tiež sme sa venovali plánom a spoluprácam našich organizácií, podmienkam fungovania diakonií ako súčasti cirkvi a krajín, v ktorých pôsobíme.

Štvrtkový večer patril spoločnej večeri v Národnom múzeu v Helsikách. Okrem ponorenia sa do histórie Fínov, cez maľby výjavov zo známeho eposu Kalevala a chutnej večere sme sa započúvali do hry na starom nástroji kantele, čo bol nesmierny umelecký hudobný zážitok.

Posledný konferenčný deň, piatok 28.4.2023, po rannom stíšení pokračoval zasadnutím Valného zhromaždenia Eurodiaconie. Okrem obvyklých výročných dokumentov sa konala voľba až piatich nových členov správnej rady Eurodiaconie. Ako diakonia pôsobiaca v Strednej Európe vítame zvolenie Agnieszky Jelinek z Diakonie ECAV v Poľsku za členku.

Valné zhromaždenie a konferencia bola výbornou príležitosťou na stretnutia, vyjasnenia si našich rolí v poskytovaní služieb v rôznych podmienkach európskych krajín. Tiež sme si uvedomili, že nádej je viditeľnou súčasťou diakonickej práce. Konania a postoje aj našej organizácie môžu pomôcť nájsť riešenia pre spoločenské výzvy, ktorým čelíme.