Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

2300 utečencov podporovaných Evanjelickou diakoniou na Slovensku

Obrázok k správe

Tím Evanjelickej diakonie poskytuje podporu ukrajinským utečencom so statusom dočasnej ochrany na Slovensku a  pripravuje pôdu pre efektívne uplatňovanie ich práv a riešení naprieč komunitami.

Konzultácie s miestnymi aktérmi a utečencami sú kľúčom k úspechu nášho tímu. Preto  spolupracujeme s duchovnými a aktívne zapájame miestne organizácie, zamestnávateľov, agentúry pre kariérny rozvoj, učiteľov, školy, knižnice, úrady práce a služby sociálnej starostlivosti.

Počnúc humanitárnou a potravinovou pomocou v prvých mesiacoch vojny v roku 2022 sme pokračovali  podporou životných potrieb – umiestnením viac ako 500 utečencov v priestoroch cirkevných ubytovacích kapacít a neskôr s renováciou domácností na prijatie ďalších 100 utečencov v približne desiatich cirkevných zboroch. Ubytovacie priestory boli vybavené riadom pre komunitné kuchyne a zariadením na vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých, aby zostali v kontakte so svojimi príbuznými na Ukrajine a získavali pravidelné informácie o adaptačných opatreniach. Náš tím pravidelne distribuuje peňažné poukážky, základné materiály a potraviny vďaka láskavej podpore maloobchodov, potravinových bánk a štedrým darom veriacich (viac ako 120 000 Eur pre pomoc ukrajinským ľuďom zasiahnutých vojnovým konfliktom vyzbierala od roku 2022 Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku).

Viac ako 2300 utečencov z vojnou zmietanej Ukrajiny sa zapojilo do podporného programu s viac ako 20 pravidelnými týždennými aktivitami, ktoré realizuje Evanjelická diakonia na Slovensku s finančnou podporou Deutsche Katastrophenhilfe a zbierky ECAV na Slovensku. Nedávno sme náš program rozšírili o vzdelávanie detí a mládeže s finančným prispením Svetového luteránskeho zväzu. Tím Evanjelickej diakonie pracuje s traumatizovanými a utečencami v núdzi spolu s cirkevnými zbormi.

Viac ako pätnásť utečencov a dvadsať miestnych odborníkov so znalosťami v oblasti vzdelávania, psychosociálnej podpory a jazykových zručností je zamestnaných a vyškolených v bezpečnom sprevádzaní  a komunikácii s meniacimi sa potrebami komunít vo viac ako 20 cirkevných zboroch a komunitách – Nitra, Myjava, Kremnica, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Brezová pod Bradlom, Šahy, Levice, Sazdice, Vyšná Kamenica, Rankovce, Liptovský Hrádok, Martin, Žilina, Ružomberok, Spišská Belá, Tornaľa, Lipt. Hrádok - Dovalovo, Štôla, Batizovce a Gerlachov, Kežmarok a Tvarožná.

Viac ako 100 utečencom sme poskytli rôzne druhy  pomoci týkajúcej sa zdravia vo forme osobnej asistencie v nemocniciach, zdravotníckeho vybavenia a úhrady nákladov na životne dôležité testy a liečby.

V rámci nášho podporného programu sieťujeme a prepájame komunity. Kurzy slovenského jazyka navštevuje viac ako 300 dospelých a detí utečencov v siedmich rôznych komunitách spolu s aktivitami zameranými na rozvoj kariéry a rozvoja odborných zručností pre trh práce. Dve skupiny po 15 ľudí v Ružomberku a Banskej Bystrici získali vynikajúce zručnosti v šití a ušili stovky tašiek a potrieb pre školákov a mamičky. Dve skupiny žien navštevujúce arteterapiu skrášlili výrobky na mieru maľbami na taškách.

Paleta aktivít, ktorými stabilizujeme utečencov je pestrá: poskytujeme pravidelné odborné vzdelávanie (slovenský jazyk, kurzy kariérneho rozvoja, individuálne konzultácie v 5 mestách pre utečencov, ktorí sa snažia zdokonaliť svoje zručnosti pri uchádzaní sa o konkrétne pracovné pozície). Podporujeme aktivity na tvorbu príjmov pre 15 ľudí, ktorí sa učia uplatniť svoje kariérne zručnosti v oblasti šitia, krajčírstva, pletenia. Organizujeme špeciálne skupinové motivačné sedenia o tom, ako sa rozvíjať, ako zlepšiť svoje zručnosti a dosiahnuť lepšie pracovné postavenie. Poskytujeme aj výuku anglického a francúzskeho jazyka a zavádzame niekoľko profesijných konzultácií s vedcami a umelcami.

Úzka spolupráca s úradmi práce nám umožnila využívať rôzne mechanizmy na podporu integrácie utečencov na miestnom trhu práce, vrátane dobrovoľníckych, aktivačných a mentorských podporných programov v súkromných a verejných organizáciách a pomohli sme ženám pri získavaní certifikátov na vykonávanie špecifických odborných činností na slovenskom trhu.

Našou hnacou silou sú konzultácie s utečencami. Každú komunitu utečencov navštevujeme aspoň raz za mesiac a udržiavame kontakt s vybraným lídrom komunity, spolupracujeme s miestnym/nou farárom/kou a komunikujeme s utečencami o konkrétnych problémoch. Potreby ľudí so statusom dočasného útočiska sa každým mesiacom vyvíjajú a našou úlohou je stabilizovať ich rodiny a zmierniť traumu. Aby sme to dosiahli, zaviedli sme program pravidelných aktivít pre matky, otcov, starých rodičov, deti a tínedžerov vo všetkých komunitách, kde to bolo možné.

Vychádzajúc z miestnej komunity ako „nová“ rodina napredujeme v skupinovej terapii (umelecká, športová, dýchanie, psychosociálna, ergo atď.). Aby sme minimalizovali osamelosť a izoláciu utečencov, organizujeme adresné stretnutia zamerané na advokáciu (právna pomoc) a komunitné aktivity, vytváranie sietí s komunitami utečencov a ich stretávanie s miestnymi ľuďmi. Viac ako 40 komunitných stretnutí bolo venovaných učeniu sa o druhých a ako sa bez stresu otvoriť novému prostrediu. Byť bližšie k utečencom umožnilo lepšie pochopiť ich základné a bežné životné potreby, aby sa predišlo dodatočnému stresu z cudzieho prostredia; snažíme sa riešiť akýkoľvek problém a obhajovať práva každého, kto je vystavený zneužívajúcim a nevýhodným praktikám v práci alebo v akejkoľvek verejnej inštitúcii. Našou snahou je, aby nikto neostal nepovšimnutý a poskytujeme individuálne konzultácie so psychológmi a miestnymi odborníkmi v sociálnych službách. Tiež upozorňujeme vzdelávacie a pracovné agentúry na dôležitosť vytvárania dobrých vzťahov a dôvery s utečencami. Aj pri komunikácii s vládnymi agentúrami by sa utečenci mali cítiť pohodlne a bezpečne. S lepším prístupom k vzdelaniu, nácviku zručností a získania životného príjmu, utečenci stabilizujú svoje rodiny na Slovensku, čím sa môžu pripájať k miestnym komunitám, zapájať sa do bežnej práce okolo cirkevných zborov a byť súčasťou širšej komunity a spoločnosti.