Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Začiatok projektu: „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

Obrázok k správe
Prístup Európskej únie podunajskú oblasť má podobu makroregionálnej stratégie. Pozdĺž toku rieky Dunaj je združených 14 štátov, v ktorých žije viac ako 112 miliónov ľudí. Prijatá stratégia si kladie za cieľ posilniť spoluprácu medzi týmito krajinami. Z predmetných 14 štátov je 9 členských štátov EÚ: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a 5 štátov je mimo EÚ: Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

V nadväznosti a v súlade s vyššie uvedenou stratégiou sa štátne ministerstvo Bádensko- Württembersko rozhodlo finančne podporiť projekt s názvom „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“, ktorého realizácia sa spustila 15. decembra 2020. Na úvodnom online stretnutí sa predstavili jednotliví aktéri projektu, ktorými sú – Diakonia Württembersko z Nemecka, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Ekumenická humanitárna organizácia EHO zo Srbska, Evanjelická akadémia Transylvania a Združenie žien Sibiu z Rumunska. Birgit Dinzinger, vedúca oddelenia migrácie a medzinárodnej diakonie Diakonie Württembersko vo svojom príhovore k účastníkom projektu vyhlásila: „Týmto projektom chceme prispieť k začleňovaniu Rómov u nás a v EÚ.“ Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia štátneho ministerstva v Bádensku-Württembersku a Spolkového zväzu Sinti a Rómov vo Württembersku.

Jadrom projektu sú tri testovacie fázy, počas ktorých sa vystriedajú traja partneri v profesionálnej výmene s EHO v Srbsku. Cieľom EHO je bojovať proti chudobe a podporovať ľudské práva, a tým budovať udržateľnú občiansku spoločnosť v Srbsku. Zamestnanci tejto organizácie majú vysokú úroveň odborných znalosti v oblasti práce s Rómami a pre Rómov. V rámci Slovenska bude Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku praktickú časť projektu vykonávať v CZ ECAV Rankovce v spolupráci s miestnym evanjelickým farárom Ľuboslavom Beňom, ktorý sa venuje práci s Rómami dlhé roky. Jednou z ciest, ako bojovať s chudobou a vymaniť sa z nej, je vzdelávanie. Cezhraničný projekt je zameraný na vzájomný prenos vedomostí, výmenu skúsenosti a zapojenie miestnej občianskej spoločnosti.
 
Dana Balonová
Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV