Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Slávnostné adventné služby Božie

Obrázok k správe
Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roku reformácie. Slávnostný charakter služieb Božích s vysluhovaním sv. Večere Pánovej umocnilo vystúpenie 30 člennej folklórnej skupiny Záriečanka z neďalekého Záriečia.

Kazateľom slova Božieho pri tejto príležitosti bol Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR na text: Lukáš 3,1-14: „Skôr ako sa budeme zamýšľať nad Božím slovom, dovoľte mi  vyjadriť poďakovanie za dnešné pozvanie medzi vás do vzácneho spoločenstva, keď pri Božom slove, modlitbách a piesňach chceme Bohu poďakovať za um, ochotného darcu  a obetavé ruky, ktoré vytvorili krásne dielo – vitráže, ktoré budú oddnes zdobiť tento Váš chrám. Dnešná tretia adventná nedeľa nám dáva do pozornosti jednu dôležitú vec. Chceme sa teraz na ňu spolu pozrieť a nechať ňou osloviť naše mysle a činy. Do adventného obdobia nesporne patrí muž menom Ján – Krstiteľ. Biblická tradícia nám opisuje Jána ako Ježišovho príbuzného. Správy o narodení Jána sú pozoruhodne dôkladné, kým správy o Jeho neskoršom pôsobení sú síce zrozumiteľné a zapamätateľné, ale ustupujú do pozadia. Celkom tak ako to zdôrazňoval vo svojich kázňach: On musí rásť a ja sa umenšovať. Rozprávanie o Jánovi Krstiteľovi je v každom prípade rozprávaním o  Božom konaní v jeho konkrétnej podobe. Boh nám dáva aj cez túto osobu poznať veľkosť svojich činov v celej ich hĺbke a s plným účinkom.

To, čo robí Boh neostáva niekde medzi oblakmi, ale zasahuje do udalostí, ktoré vieme popísať. Boh pôsobí uprostred našich udalostí. Často krát sa stáva, že aj my sa radi hrdíme tým, čo prežili naši predkovia akými veľkými svedkami viery boli a ako o vieru vo svojom živote zápasili.

Z dnešného textu nám jasne zaznieva, že nestačí hrdiť sa predkami. To znamená, nestačí chváliť sa starým otcom, ktorý bol zbožným kresťanom a dlhoročným presbyterom alebo starou matkou, ktorá bola zbožnou kresťankou a dlhoročnou kostolníčkou. Všetko je to síce pekné, ale viera tvojich predkov Ťa nespasí. Zbožnosť našich starých rodičov nám na poslednom súde nijako nepomôže. Všetko je to pekné, ale zároveň nijako sa to nedotýka teba, pokiaľ sa aj ty osobne nestaneš súčasťou tejto reťaze, živou a aktívnou súčasťou tohto veľkého príbehu spásy, príbehu odovzdávania a nesenia, preukazovania viery v tomto svete. 

To, čo koná Boh sa dotýka konkrétnych vecí. To nám ukazuje aj Ján Krstiteľ. To čo hovorí v svojich kázňach nevyvíja len akýsi duchovný svet. Hovorí tom, že Božie konanie má priniesť do života človeka konkrétne zmeny.

Zvesť ktorú hovoril ľuďom v konkrétnej dobe je spojená s myšlienkou a výzvou, obráťte sa. Zmeňte sa! Zanechajte to, čo je staré. To, čo robíte vo svojom živote robte ináč, lepšie, naplňte svoje konanie láskou.

Pokúsme sa aj my hovoriť  o Božích veciach v našej dobe a dnešným spôsobom, aby bola medzi nami citeľná Božia láska, Jeho pokoj a Jeho požehnanie aby sme sa dokazovali ako verní nasledovníci nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“

Po kázni slova Božieho boli ďakovnou modlitbou na ozdobu priestoru kostola odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi (dar bohuznámeho sponzora). V ďalšej modlitbe domáci duchovný pastier ako aj správca Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci Ľubomír Marcina ďakoval Hospodinu za všetku doterajšiu milosť, Božie vedenie a požehnanie, ktorému sa dostalo košeckému Stredisku Evanjelickej DIAKONIE. Osobne poďakoval riaditeľovi zariadenia Marcelovi Breče, vrchnej sestre Anne Kušnírovej a personálu SED v Košeci,  ktorí sa najväčšej miere s osobným a pracovným  nasadením zaslúžili o dobré meno a kvalitne poskytované služby v tomto sociálnom zariadení, o ktorom svedčí veľký dopyt a neustála obsadenosť kapacity zariadenia. Za rodinných príslušníkov klientov osobne poďakoval manželom Gerliciovým z Bratislavy za úzku, príkladnú spoluprácu a finančnú pomoc pre SED v Košeci. Sestra poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici Ľubica Juríčková sa následne prihovorila k duchovnému pastierovi Ľubomírovi Marcinovi pri jeho životnom jubileu. Vyzdvihla jeho obetavú duchovno pastiersku službu, ktorú koná v tomto zbore 8 rokov, zásluhou ktorej CZ rastie a napreduje. Poďakovala aj za spoluprácu so SED v Košeci, hlavne za spoločne zorganizované akcie v jubilejnom Roku reformácie. Primátor mesta Karol Janas rovnako pozdravil nášho jubilanta, poďakoval mu za príkladnú spoluprácu a vzájomnú pomoc. Liturgiou poslúžili sestra Erika Sukovská, Peter Fabok a Ľubomír Marcina. Organovou hrou slúžila naša vzácna sestra kantorka Jaroslava Polláková.

Záver služieb Božích patril vystúpeniu folklórno hudobnej skupiny Záriečanka a zvlášť dojímavo, mohutne zaznela posledná pieseň „Tie záriecke zvony prekrásne zvonia“, ktorú si so svojimi spolurodákmi zaspieval aj náš duchovný pastier. Áronovské požehnanie mnohopočetnému chrámovému zhromaždeniu udelil hosť br. farár Milan Petrula. Nasledovalo agapé v zborových priestoroch, ktoré pripravili ochotné sestry z nášho CZ. Nech Pán aj naďalej požehnáva náš cirkevný zbor, ako aj SED v Košeci, kde sa koná už mnoho rokov praktická kresťanská služba – Diakonia.

Ľubica Juríčková
poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica