Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Veľký Slavkov - Dom na polceste - zariadenie pre mladých dospelých

Kontakt:

Riaditeľ zariadenia: Mgr. Stanislav Gurka

Dom na polceste
Tatranská 71
059 91 Veľký Slavkov

Tel.: 0903 630 953
E-mail: riaditel@domnapolceste.sk
Webstránka: www.domnapolceste.sk

IČO: 37945122
Č. účtu: 4001993196/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196

Strediskom evanjelickej diakonie sa naše zariadenie stalo 20.12.2004. Nadviazali sme na 5 -ročnú prácu Spoločenstva evanjelickej mládeže , keď toto občianske združenie vzalo do dlhodobého prenájmu budovu starej evanjelickej školy, zrekonštruovalo ju a začalo pomáhať mladým sociálne núdznym ľuďom z okolia, neskôr začali prichádzať deti odchádzajúce z detských a reedukačných detských domovov.

Naše zariadenie v súčasnosti poskytuje sociálnu starostlivosť 10 mladým mužom, ktorí sú bez prístrešia a ktorí sú v hmotnej núdzi. Klienti žijú komunitným spôsobom života, stretávajú sa každý deň na komunite, kde sa riešia ich osobné problémy ako aj problémy chodu zariadenia. Každý obyvateľ je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a zúčastňovať sa pracovnej terapie zariadenia. Chlapci sú motivovaní k tomu, aby si dokončili stredoškolské vzdelanie. Zároveň sú vedení k sporeniu si, aby sa mohli časom osamostatniť.

V budúcnosti, ak Pán Boh požehná, chceme zrekonštruovať budovu nášho zariadenia a tak rozšíriť našu kapacitu na 17 miest. Ku chlapcom by tak pribudli i miesta pre dievčatá. Našim zámerom je neskôr vybudovať 3 prevádzky stolárstvo, pekáreň a krajčírstvo, kde by sa naši klienti mohli zamestnať a vytvoriť si pevné a kvalitné pracovné návyky.