Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Nové Mesto nad Váhom – Denný stacionár

Kontakt:
Správkyňa SED: Mgr. Zuzana Krchnavá

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE – Denný stacionár
D. Štubňu 14
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 907 699 412
IČO: 525 084 55
Stredisko Evanjelickej diakonie Nové Mesto nad Váhom bolo zriadené v roku 2019. V roku 2020 sme zaregistrovali ambulantné zariadenie pre seniorov – denný stacionár. S plnou prevádzkou začneme od januára 2021. Udialo sa tak po dlhých rokoch vrúcnych modlitieb za poznanie Božej vôle ohľadom služby cirkevného zboru a necelých dvoch rokoch aktívnych príprav. Táto prípravná fáza v sebe zahŕňala rekonštrukciu priestorov, nákup nového vybavenia a napĺňanie zákonných požiadaviek potrebných pre vznik sociálneho zariadenia. Všetky práce boli financované cirkevným zborom ECAV Nové Mesto nad Váhom a za aktívnej podpory miestneho presbyterstva, brata farára a prípravnej modlitebnej skupiny.

V dennom stacionári sa zameriavame na službu najmä pre seniorov, ale nie je to podmienka pobytu u nás. Rovnako sú vítaní aj ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a majú stupeň odkázanosti najmenej III, podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

Vtedy, keď sa človek nezvládne postarať o svoje každodenné potreby úplne samostatne, stojí pred vážnymi rozhodnutím, ktoré ovplyvní spôsob ďalšieho života ako jeho samého, tak aj najbližšej rodiny. Práve pre takéto prípady je tu možnosť denného stacionára. Chceme byť pomocou vtedy, keď to začína byť skutočne zložité. 

V dennom stacionári sa poskytuje:
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. stravovanie.
V dennom stacionári sa prostredníctvom programu pre udržiavanie sebaobslužných činností a aktivizačných činností s prvkami reminiscenčnej terapie, kognitívnej rehabilitácie (tréning pamäti), činnostnej terapie, muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie zabezpečuje:
  1. rozvoj pracovných zručností 
  2. záujmová činnosť. 
Našou víziou je, aby tu ľudia  okrem aktivizácie tela a mozgu, našli aj pohladenie a nasýtenie duše. A hoci ani my nedokážeme starnutie zastaviť, či prekonať, ponúkame podporu, aby aj toto obdobie bolo dobrým a plným života.