Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Hontianske Moravce - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb

Kontakt:

Riaditeľka zariadenia: Mgr. Jana Brunauerová

Domov - Penzión pre dôchodcov
Kostolná 292/28
962 71 Hontianske Moravce

Tel./fax: 045/5583998-99, 0902 294 388
E-mail: riaditelka@sedhontianskemoravce.sk
Webstránka: www.sedhontianskemoravce.sk

IČO: 35678267
Č. účtu: 0400256662/0900
IBAN: SK63 0900 0000 0004 0025 6662 

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Hontianskych Moravciach vzniklo v roku 1996 kedy začalo s výstavbou Domova dôchodcov. Na výstavbe spolupracovala Obec Hontianske Moravce s Evanjelickou DIAKONIOU na Slovensku a Cirkevným zborom.

Dobudovaný a vysvätený bol 25.1.2003. Na základe vypracovanej štúdie, kde sa ukázalo, že druh zariadenia domov - penzión pre dôchodcov ako forma sociálnej pomoci občanom je najviac nedostatková, bola vydaná zriaďovacia listina Evanjelickou DIAKONIOU ECAV na Slovensku s účinnosťou od 12.10.2002 ako SED Domov - Penzión pre dôchodcov v Hontianskych Moravciach.

V roku 2004 bol SED DPD Hont. Moravce transformovaný a poskytované služby pre klientov boli rozšírené o služby domova dôchodcov s celkovou kapacitou 29 miest v DD a 5 miest ako DPD pričom názov zariadenia sa nezmenil.

Všetci klienti v zariadení majú zabezpečené súkromie a to v garzonkách, alebo jedno- a dvoj- izbových bytoch s vlastnou sanitou a kuchynskou linkou. Klienti sa stravujú spoločne v jedálni.

SED DPD Hont. Moravce poskytuje služby pre svojich klientov na základe zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, podľa § 24 - domov dôchodcov a podľa 34a) - domov - penzión pre dôchodcov, na základe písomnej zmluvy s klientom podľa § 80 zák. č. 195/1998 Z. z.

Pre klientov SED DPD H. Moravce zabezpečuje sociálnu starostlivosť prostredníctvom sociálnej pracovníčky, bývanie, stravovanie a to racionálne alebo diabetické a zaopatrenie podľa spomínaného zákona.

SED DPD H. Moravce kladie veľký dôraz na sociálnu prácu s klientom. Klienti majú vytvorené podmienky na realizáciu priamo v zariadení. Tu majú možnosť zapojiť sa do spevokolu Ozvena, ktorý úspešne pracuje pri zariadení. Jeho členkami sú aj obyvateľky obce H. Moravce. Svoju činnosť spevokol úspešne prezentoval na viacerých vystúpeniach v obci aj mimo obce. Klienti sa môžu pravidelne stretávať pri ručných prácach ako servítková technika, háčkovanie či príprava vianočnej, veľkonočnej či inej príležitostnej dekorácie.

V neposlednom rade SED DPD zabezpečuje pre svojich klientov duchovnú starostlivosť a to v úzkej spolupráci so zborovou farárkou Mgr. Darinou Majdúchovou, ktorá pravidelne navštevuje zariadenie.

Počas roka sú v penzióne organizované rôzne akcie na ktorých sa zúčastňujú nielen klienti a zamestnanci ale aj obyvatelia obce Hontianske Moravce. Uvádzame aspoň niektoré z nich.

 

 • prednáška pre klientov, pracovníkov a občanov : Naturálna medicína, MUDr. Louda

 • pripomenutie sv. Valentína - sladkosti

 • fašiangové posedenie s klientmi

 • posedenie s hudbou k MDŽ

 • vystúpenie detí MŠ k MDŽ

 • vystúpenie detí MŠ ku Dňu matiek

 • vystúpenie žiakov ŠZŠ ku Dňu matiek

 • kúpanie klientov v Dudinciach v termálnom kúpalisku

 • posedenie pri guľáši v prírode s harmonikou

 • návšteva divadla pracovníkov

 • ranné cvičenie

 • spoločné prechádzky do okolia penziónu


Stredisko chce ľuďom pomáhať plnohodnotne žiť aj v ich dôchodkovom veku a byť im nápomocné pri prekonávaní ťažkostí, ktoré im prináša vek, choroby alebo opustenosť.

Cieľom je poskytnúť duchovnú oporu a povzbudenie, ktoré každý človek potrebuje.