Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Chmeľov – Denný stacionár

Kontakt:
Správca SED Chmeľov: Mgr. Slavomír Kaňuch
Riaditeľka: Mgr. Martina Brehuvová

SED Chmeľov – Denný stacionár
082 15 Chmeľov č. 72

Tel.: 0917 179 354
E-mail: sedchmelov2@gmail.com

IČO: 50979817
Č. účtu: 25 0134 9007/ 8330
IBAN: SK42 8330 0000 0025 0134 9007
Heslo: „ ... lebo radosť z Hospodina je vašou silou.“  (Neh. 8,10 b)

Predmetom činnosti strediska je poskytovať potrebnú  starostlivosť v duchu kresťanských princípov evanjelia s náležitým duchovným zázemím, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v snahe udržať klientov v centre spoločenského diania, poskytnúť im potrebné podnetné a kultúrne prostredie a zabrániť ich sociálnej a spoločenskej izolácii. Stredisko vzniklo z iniciatívy chmeľovských seniorov za  podpory vedenia CZ ECAV Chmeľov.

Denný stacionár v Chmeľove začal svoju činnosť 1. januára 2017, od kedy je pravidelne otvorený počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny pre ľudí v dôchodkovom veku so stupňom odkázanosti minimálne III. podľa zákona o sociálnych službách. Prijímatelia sociálnej služby môžu v priestoroch zborového domu tráviť čas v spoločnosti svojich rovesníkov pri rozhovoroch a pri rozličných činnostiach. Každý deň začína duchovným stíšením pod vedením zborového farára.

Odborní pracovníci – sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie a opatrovateľky -  poskytujú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie; a zároveň zabezpečujú rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť s prihliadaním na individuálne potreby osôb vo vyššom veku.

Dni sú naplnené rôznymi aktivitami pre rozvoj jemnej motoriky, tréning pamäti a rozvoj kognitívnych funkcií, sociálnej komunikácie. Ponúkané sú športové aktivity, spoločenské hry, duchovné a preventívne prednášky i príležitostné výlety.

Víziou SED Chmeľov je poskytovať kvalitné sociálne služby v komunitných podmienkach na základe kresťanských hodnôt.

Klienti i pracovníci strediska budú vďační za modlitebnú podporu tejto vzácnej diakonickej služby.