Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2018

Obrázok k správe
V piatok, 13. apríla 2018, sa uskutočnilo 38. stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva v Stuttgarte. Zúčastnili sa ho zástupcovia cirkvi, diakonie a synody, konkrétne z Evanjelickej krajskej cirkvi vo Württembersku, Diakonia Württembersku, Gustav-Adolf-Werk Württemberg, Diakonické sesterstvo v Herrenbergu, Partnerstvo Cirkevná oblasť Kirchheim – Nitra, Výbor pomoci pre evanjelických Nemcov na Slovensku, Registrovaný spolok: Evanjelické dielo zamestnancov vo Württembersku, Evanjelické dielo pre školy v Bádensku a Württembergsku, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.
Za ECAV na Slovensku sa stretnutia zúčastnil brat generálny biskup Miloš Klátik, za Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku vedúca referátu humanitárnej a rozvojovej pomoci sestra Anna-Mária Benková.

Rokovanie otvorila a viedla referentka pre partnerskú spoluprácu v Evanjelickej krajskej cirkvi vo Württembersku pani Cornelia Wolf. Úvodnú pobožnosť „Žalm pre violončelo“ mala Senta Zürn, farárka a zodpovedná referentka pre misiu, ekumenizmus a rozvoj v Evanjelickej krajskej cirkvi vo Württembesku.

Brat generálny biskup Miloš Klátik odprezentoval niektoré významné podujatia a aktivity v rámci ECAV v jubilejnom reformačnom roku na Slovensku. Patrili k nim seniorálne stretnutia v rámci projektu Oslobodení Božou milosťou, ktorý bol venovaný 500. výročiu reformácie, slávnostní hosťujúci kazatelia, odmenené osobnosti zo štátnej sféry, sadenie reformačných stromov na Slovensku, vernisáž výstavy Vyšívaná história ECAV na Slovensku, inaugurácia poštovej známky 500. výročie reformácie (1517),  slávnostné služby Božie k 500. výročiu reformácie, slávnostná akadémia Sola redemptione Christi a opera Hrad prepevný v historickej budove SND.
V rámci prezentácie boli informácie a pozvanie na 6. cirkevné dni, ktoré sa budú konať vo Zvolene. Na záver brat generálny biskup Miloš Klátik odovzdal pamätnú medailu za dlhoročnú spoluprácu a podporu pani Cornelii Wolf, sestre farárke Sente Zürn, sestre diakonisy Barbare Haugh, sestre Birgitte Rachel, sestre Renate Kath a bratovi Martinovi Morávekovi.

Anna-Mária Benková podala správu v mene povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV Jána Gaspera. Poukázala na štatistické údaje ED ECAV, ktoré diakoniu radia na druhé miesto ako poskytovateľa sociálnych služieb na Slovensku. Takisto boli vymenované zrealizované či podporované aktivity, programy, zbierky, biblický tábor, nedeľu diakonie, reformačné nedele, rozvojové aktivity ako otvorenie i prípravu ďalších nových stredísk ED ECAV.
Ústrednou témou bola humanitárna a rozvojová pomoc. Vyzdvihnuté boli nasledovné aktivity: výsledky trojročného projektu podporeného Diakoniou Katastrophenhilfe Nemecko, spolupráca ED v rámci Platformy RISC a Platformi MVRO a členstvo v jej predsedníctve, participácia v advokačných a humanitárnych pracovných skupinách aj v rámci MZVaEZ. Anna-Mária Benková tiež informovala o organizácii medzinárodného stretnutia Siete organizácii zo Strednej a Východnej Európy v Bratislave a o spolupráci s Diakoniu Schwäbisch Hall Nemecko v rámci podpory Základnej školy v Kaloši, okres Rimavská Sobota.
Na záver sa referentka poďakovala všetkým partnerom za podporu v rôznych formách, za financie, dobré rady, priestor na prezentáciu, podporu dobrovoľníkov, či modlitby.
V rámci diskusie zazneli témy, ktoré sú v súčasnosti aktuálne v cirkvi i mimo nej a to: manželstvo a partnerstvo, digitalizácia, krst a politická situácia na Slovensku.

V správach Württemberskej synode rezonovali témy, ako je pokles členov cirkvi, otázka požehnávania párov rovnakého pohlavia, nový poriadok krstu, udržateľnosť odkazu 500. výročia reformácie. Diakonia Württemberg informovala o podpore Hoffnung für Osteuropa pre Slovensko, Rusko, Srbsko a podujatia spojené so 60. výročím programu Bröt für die Welt. Poukázané bolo na azylovú a migračnú problematiku, s ktorými sa ED ECAV zaoberá. Témou bola aj demografická zmena, ktorá si vyžaduje väčší počet opatrovateliek a udržateľnosť starostlivosti v zariadeniach, ako aj s tým spojený nedostatok zdravotných sestier.

Sestra Birgitte Rachel predstavila projekty Vyšívaná história ECAV na Slovensku a opísala obsah jednotlivých gobelínov a informovala o projekte Reformácia po praslici. Pán Proß dal do pozornosti 175. výročie GAW –Württemberg. O ich spoločnej ceste na Slovensko sa zmienil brat Martin Morávek z Výboru pomoci pre evanjelických Nemcov na Slovensku. Sestra diakonisa Barbara Haug poukázala na prácu ôsmich opatrovateľských stredísk, ktoré momentálne prevádzkujú. Zástupcovia Partnerstva Cirkevná oblasť Kirchheim – Nitra podala správu o úspešnej spolupráci s cirkevným zborom Nitra, o ich vzájomných návštevách a pláne vybudovať Zariadenie pre seniorov.

Cieľom stretnutia bolo tiež vzájomné informovanie partnerov o činnosti v roku 2017 a plánoch pre rok 2018. V neposlednom rade išlo o to, posilniť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a podporu.

Anna-Mária Benková
Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci