Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Príručka pre cirkevné zbory v prípade živelných pohrôm

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 2,49 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

V poslednom období sme svedkami narastania vzniku živelných pohrôm, zapríčinených globálnym otepľovaním a následnými klimatickými zmenami. Škody, ktoré živelné pohromy zanechávajú v postihnutej lokalite, majú za následok pokles hospodárskej a sociálnej úrovne obyvateľstva. Rekonštrukcia zničených miest a infraštruktúry môže trvať niekoľko rokov, až desaťročí a vyžaduje si systematickú pomoc, ktorá vedie k odstráneniu škôd a k zmierneniu sociálnej núdze poškodeného obyvateľstva.

Pomoc človeku v akejkoľvek núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, je výzvou pre každého kresťana, ktorý žije z učenia Ježiša Krista. Práve v krízových životných situáciách sa Božia láska omnoho viac personifikuje a prechádza do konkrétnej formy pomoci a prejavu kresťana k núdznemu. Mnohokrát sa pýtame seba aj iných, ako by sme mohli pomôcť ľuďom postihnutým touto nečakanou núdzou a hľadáme odpoveď. Jednou z možných odpovedí môže byť aj táto príručka.

Jadro príručky obsahuje niekoľko typov najčastejších foriem pomoci v jej jednotlivých fázach a postup cirkevného zboru v priamej akcii pomoci, ktorý prechádza do návrhu štruktúry pomoci v samotnej cirkvi. Príručka je zároveň výzvou na aktivovanie dobrovoľníckych síl v cirkevných zboroch samotných cirkví. Tímy dobrovoľníckej pomoci, duchovní a členovia cirkevných zborov sa tu stávajú nosným prvkom poskytovanej pomoci núdznym.

Záverečnú časť príručky tvoria prílohy, ktoré okrem náhrad škôd spôsobených živelnou pohromou, finančného krytia pomoci a pastorálnej starostlivosti cirkevného zboru, poskytujú orientáciu v povinnostiach štátnej správy, samosprávy miest a obcí a samotných občanov vo vzťahu k núdznemu. Súbor právnych noriem, ktoré tieto povinnosti a činnosť vymedzujú, stojí pred svojou reformou. Ide o návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme, ktorý v súlade s právom Európskej únie upravuje koordináciu pomoci prostredníctvom zavedenia a používania jednotnej linky tiesňového volania - 112. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2002.

Na tvorbe príručky sa zúčastnilo aj niekoľko externých konzultantov. Naša vďaka patrí najmä zamestnancom Úradu civilnej obrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, menovite: JUDr. Vladimírovi Marušákovi, Ing. Kvetoslavovi Murcínovi, vedúcemu oddelenia ochrany obyvateľstva a pánovi Štefanovi Smičekovi z krízového a núdzového plánovania, za ich príspevky a odbornú pomoc. Naše poďakovanie patrí tiež pánovi Ľubomírovi Podhorskému zo Slovenského Červeného kríža za poznatky a informácie, súvisiace s účasťou tejto organizácie na pomoci v krízových situáciách a bratovi Slavomírovi Gallovi, seniorovi Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a zborovému farárovi Evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Vranove nad Topľou, za jeho príspevok a návrhy k spracovanej príručke.