Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Obrázok k správe
Pozostalá rodina so smútkom a bolesťou, ale vo viere a v nádeji vzkriesenia oznamuje, že dňa 15. januára 2018 Pán Boh povolal z tejto časnosti otca, starého a prastarého otca, príbuzného Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša, evanjelického a. v. farára, teológa, bývalého dekana EBF UK v Bratislave.
Narodil sa 21. júla 1932 v Uhrovci, z Božej milosti sa tak dožil vyše 85 rokov požehnaného a takmer do poslednej chvíle aktívneho života.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme Božom na Panenskej ulici v Bratislave.

Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli mňa! Iz 6, 8

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš sa narodil 21. júla 1932 v Uhrovci. Bol farárom v Bzinciach pod Javorinou, Petržalke, Šahách a vo Veľkých Levároch. V roku 1980 sa stal docentom na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte. O sedem rokov neskôr ho vylúčili zo školy a mal zákaz publikovať.

Po páde komunizmu pôsobil ako vedúci Katedry systematickej teológie EBF UK (1991-1996) a dekan EBF UK (1997-2003). Bol autorom koncepcie evanjelických bilingválnych gymnázií na Slovensku.

Rakúsky prezident Thomas Klestil mu v roku 2004 udelil Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie; získal aj zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 mu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila čestný doktorát.

Vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z nemeckej luteránskej teológie, najmä z diela Dr. Martina Luthera. Bo autorom početných publikácií, ako je Sociálna etika, Dogmatika či Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana, a odborných článkov.