Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Objaviť diakoniu v dejinách

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 11,62 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v roku 2008 vydala metodickú pomôcku OBJAVIŤ DIAKONIU V DEJINÁCH.

Autorky Mgr. Zuzana Kolárovská a sestra Barbara Haug napísali komplexnú prácu pod názvom Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách. Predložená druhá časť sa týka diakonie v dejinách. Táto práca je v našej evanjelickej tvorbe ojedinelá svojim zameraním na dôležitú stránku činnosti cirkvi od najstarších čias až po súčasnosť.

Sociálna služba, resp. diakonia bola vždy súčasťou poslania cirkvi v spoločnosti a praktickým dôsledkom jej viery. Autorky podávajú pohľady len na vybrané historické osobnosti a hnutia zaoberajúce sa sociálnou službou, čo je prirodzené vzhľadom na nemožnosť obsiahnuť v jednej práci celé dejinné spektrum kresťanských osobností alebo sociálnych inštitúcií. V práci sa objavuje celý rad zaujímavých a vzácnych postáv z kresťanských dejín, známych i menej známych. Pre nás je práca dôležitá zakončením historického prierezu práve pohľadom na začiatky a vývoj evanjelickej diakonie na Slovensku, až po zobrazenie jej súčasného stavu.

Práca pozostáva z 34 lekcií a príloh. Spolu má 194 strán textu (okrem príloh 78 strán - spolu 272 strán). Každá lekcia je dôkladne a prehľadne vypracovaná.

Prvé 4 lekcie naznačujú teologické východiská a dôvody sociálnej práce a služby cirkvi. Vlastný historický prehľad až po zhrnutie diakonie v dejinách obsahujú lekcie 5 až 32. Posledné 2 majú pôsobivý duchovno-reflexívny ráz.

Jednotlivé tematické lekcie sú po formálnej stránke takmer analogicky štruktúrované čo prispieva k dobrej orientácii.

Obsahujú:

  • zlatý text,
  • hlavné myšlienky,
  • výstižné výklady a aplikácie,
  • početné obrázky, tabuľky,
  • záverečné otázky na zopakovanie,
  • modlitby.

Takto členené lekcie a s nimi celá práca získava na prehľadnosti, presnosti a najmä vysokej didaktickej hodnote. Práca je písaná odborne a pritom pútavo, poučným spôsobom, má teda nielen kvalitný informačný, ale aj didaktický charakter. Na základe toho práca jednoznačne spĺňa kritéria metodickej pomôcky pre učiteľov náboženstva.