Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nedeľa DIAKONIE 2023

Obrázok k správe

Prvotným motívom pri poskytovaní sociálnych služieb v Strediskách Evanjelickej DIAKONIE je praktická služba lásky k blížnemu, človeku odkázaneho na pomoc druhých, tak ako nás tomu učí a povzbudzuje Písmo Sväté.

Mať otvorené srdce a pripravené ruky pre službu je veľmi dôležité, zároveň je však potrebné poskytovať službu zodpovedne a na takej úrovni, aby boli dodržané dôstojné, odborné a bezpečné podmienky na život našich blížnych, o ktorých sa staráme ako aj tých, ktorí túto službu dennodenne, dvadsaťštyri hodín po celý rok priamo vykonávajú.

Nedeľa DIAKONIE sa tradične uskutočňuje v tretiu májovú nedeľu, čo tento rok je 21. mája 2023. Tohtoročná podpora z Nedele diakonie bude s vďačnosťou použitá na podporu činnosti a skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na celoročnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení SED Kšinná.

Podporiť službu diakonie v SED Kšinná v rámci Nedele DIAKONIE môžete:

  • zaslaním poštovou poukážkou s udaním variabilného symbolu 210523
  • bankovým prevodom na účet: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183 s uvedením variabilného symbolu alebo v správe pre prijímateľa 210523

Pre Nedeľu DIAKONIE 2023 je zvolený biblický text zo state Iz 1, 11 – 17, z neho na tomto mieste vyberáme 17. verš: „ ... učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov.“

SED Kšinná predstavujeme v nasledovných riadkoch:

Stredisko evanjelickej diakonie Kšinná (SED Kšinná) je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, a to  hlavne pre ľudí v seniorskom veku. Pobytové sociálne služby sú poskytované v budove prenajatej od cirkevného zboru ECAV Kšinná. SED Kšinná prostredníctvom zariadenia sociálnych služieb reaguje na potreby miestnej komunity (obce aj CZ), okolitých obcí a blízkeho mesta. Vracajú sa sem však aj rodáci z regiónu. Kresťanské hodnoty a princípy sú prítomné v poskytovaných službách, čo oceňujú viacerí prijímatelia služby, aj ich rodinní príslušníci. Živá viera je rovnako zdrojom síl a motivácie pre vedenie strediska a pracovníkov zariadenia. 

V zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení v Kšinnej žije 18 obyvateľov. Ich vysoký vek  - cez 80 rokov prináša rôzne zdravotné problémy a zvýšenú potrebu pomoci pri starostlivosti o seba a tiež v zvládaní  každodenného života. Pracovný kolektív strediska tvorí 14 osôb a sú k dispozícii obyvateľom pri rôznych činnostiach.

Stredisko a zariadenie je otvorené pre spoluprácu z vonka a vítajú rôzne návštevy. Spoločne strávený čas je nesmierne obohacujúci a zmysluplný.

Cirkevný zbor ECAV Kšinná v roku 1995 oslovil Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku so zámerom prebudovať zborový dom na zariadenie sociálnych služieb (v tej dobe domov dôchodcov). Objekt verejnosti slúži za týmto účelom od roku 1996 a je nutná jeho debarierizácia, ktorá významne zlepší život obyvateľov zariadenia, pracovníkov, ale  poslúži aj širšej komunite a cirkevnému zboru.

SED Kšinná má záujem a je podľa platných predpisov SR ako poskytovateľ sociálnej služby povinné zlepšovať prevádzkové podmienky týkajúce sa aj bezpečnosti a bezbariérovej prístupnosti.

Podporením debarierizácie SED prispejete k bezpečnosti a kvalite života ľudí, ktorí v zariadení bývajú a sociálna služba im pomáha zvládnuť poslednú etapu života. Tiež spolu s Vašou podporou skvalitníme pracovné prostredie pre prevažne ženský kolektív, čo zvyšuje náročnosť prekonávania bariér.

„Spoločne ako zamestnanci si prajeme, aby láska k Bohu a ku klientom bola od nás nezištná. Lebo tak to požaduje od nás aj Spasiteľ. Chceme činiť dobre všetkým ľuďom, aj takým, ktorí to nemajú ako odplatiť. Chceme činiť dobre pre Krista, aj keby to stálo akékoľvek zaprenie. Nechceme premeškať príležitosť, pretože ľudský život je veľmi krátky. Máme skúsenosť, že naši zamestnanci podľa svojho uváženia a vierovyznania prispievajú na rôzne dobročinné zbierky. Dnes sa uchádzame o podporu my. Ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie.“ - riaditeľka SED Kšinná Mgr. Marta Hrubá.