Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Medzinárodné stretnutie a posilnenie vzťahov v Štutgarte

Obrázok k správe 11.03.2020
Európsky pilier sociálnych práv je nástroj, ktorý vytvorila Európska komisia a podpísali predstavitelia Európskej Únie, čiže aj Slovenská republika. Hoci sociálne zákonodárstvo patrí do výlučných právomocí jednotlivých štátov Únie, Európsky pilier by mal nastavovať štandard sociálnych práv v štátoch EÚ. V Štutgarte, v Nemecku sa v dňoch 03.03. – 04.03.2020 konalo medzinárodné stretnutie na tému: „The European Pillar of Social Rights: What has changed so far? (Európsky pilier sociálnych práv: čo sa doteraz zmenilo?). Stretli sa zástupcovia 10-tich krajín EÚ pracujúci v oblasti sociálnych služieb, odborových zväzov, cirkví. Hlavnú prednášku o aktuálnej situácii implementovania zásad Európskeho piliera sociálnych práv nám predniesla Heather Roy, generálna tajomníčka Eurodiaconie, platformy, združujúcej 51 cirkví a kresťanských organizácii, ktoré poskytujú sociálne a zdravotné služby a obhajujú sociálnu spravodlivosť vo svojich krajinách v rámci celej Európy. V následnej diskusii sme sa konkrétnejšie pozreli na situáciu v rôznych regiónoch EÚ. V pracovných skupinkách sme diskutovali o aktuálnej situácii v našich krajinách. Rozprávali sme o oblastiach Európskeho piliera, ktoré smerujú pozitívnym smerom, ale najmä o oblastiach, v ktorých vidíme potrebu zlepšiť situáciu. Štáty sa svojím podpisom zaviazali k napĺňaniu 20-tich zásad Európskeho piliera. Je pre nás dôležité, aby sa tieto piliere napĺňali, najmä na úrovniach našich krajín, a tak vytvárali sociálnu Európu.

Cieľom medzinárodného stretnutia bolo poukázať na oblasti, v ktorých je potrebné, aby predstavitelia EÚ vo svojich krajinách dávali väčší dôraz, sprístupnili finančné prostriedky a tak zaistili vykonávanie a kvalitu v daných oblastiach. Keďže do konca roka 2020 Európska komisia ponúkla príležitosť k tomu, aby prebiehali konzultácie k Európskemu pilieru sociálnych práv na rôznych úrovniach odbornej verejnosti, výsledok tohto medzinárodného stretnutia sme adresovali v liste ako poďakovanie za doterajšiu prácu Európskej komisie, ale zároveň sme poukázali na potrebné až nevyhnutné posilnenia stavu viacerých oblastí, z ktorých spomeniem najmä starostlivosť o deti, dlhodobú starostlivosť, zdravotníctvo, či prácu s bezdomovcami a sociálne vylúčenými osobami.

Významnou časťou pobytu v Štutgarte boli viaceré pracovné a informatívne stretnutia, zorganizované partnerom z Diakonie Württemberg, Péturom Thornsteinssonom, referentom pre medzinárodnú diakoniu a koordinátorom programu Hoffnung für Osteuropa. Spolu s partnermi z Rumunska sme absolvovali stretnutie v sídle Diakonie Württemberg v Štutgarte a rozprávali s referentom pre prácu s utečencami Mathiasom Rose o aktuálnej situácii s utečencami na území Bádenska-Württemberska. Stretli sme sa s Cladiou Robbe, v Informačnom centre pre ženy s hlavnou témou obchodovanie s ľuďmi. Navštívili sme Vesper-Kirche, ktorý poskytuje v rámci projektu v spolupráci s inými cirkvami na 7 týždňov stravovanie, zdravotnú starostlivosť a zabezpečenie základných potrieb pre sociálne slabých ľudí počas zimných mesiacov. Na biskupskom úrade v Štutgarte sme sa stretli s Ursulou Kress, zodpovednou za oblasť rovnosť príležitostí v Evanjelickej cirkvi a zároveň je kontaktnou osobou pre sexuálne násilie a s Magdalenou Smetana, farárkou a zároveň členkou predstavenstva programu Gustav-Adolf-Werk Württemberg.

Srdečne ďakujeme našim partnerom za milé prijatie a tešíme sa vzájomnej spolupráci.
 
Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia