Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Investitúra Prof. Dr. Annette Noller

Obrázok k správe
Dňa 28.10.2021 sa v Štuttgarte konala Investitúra – slávnostné uvedenie Prof. Dr. Annette Noller do funkcie Oberkirchenrätin a predsedníčka predstavenstva Diakonického diela Württembersko. Investitúra sa začala Slávnostnými službami Božími, ktoré viedol biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Dr. h. c. Frank Otfried July. V rámci programu služieb Božích mali prítomní účastníci služieb Božích možnosť vidieť pieseň „Moja nádej a moja radosť“, ktorá odznela v posunkovej reči.

Po službách Božích nasledovala druhá časť Investitúry, ktorá sa konala v Evanjelickom vzdelávacom centre Hospitalhof. Postupne so svojimi príhovormi vystúpili Ute Leidig - štátna tajomníčka Ministerstva sociálnych vecí, zdravotníctva a integrácie v Badensku- Württembersku, Ulrich Lilie - prezident diakonie v Nemecku, Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock - predsedníčka Ligy nezávislej sociálnej starostlivosti v Badensku-Württembersku a vedúca charitného združenia diecézy Rottenburg - Štuttgart, Oberkirchenrat Urs Keller – predseda predstavenstva Diakonického diela Badensko, Frauke Reinert - predsedníčka zástupcov zamestnancov v Diakonickom diele Württembersko, Ján Gasper – riaditeľ ED ECAV na Slovensku a Prof. Dr. Johannes Eurich - riaditeľ Diakonického vedeckého inštitútu na Univerzite v Heidelbergu. Pozvanie prijal a Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku osobne na Investitúre zastupoval dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko.


Príhovor riaditeľa ED ECAV Jána Gaspera

Vážená sestra Oberkirchenrätin Prof. Dr. Annette Noller

Diakonia to má aj vo svojom znaku, že je oknom, cez ktoré kresťania vidia potreby sveta a svet zase vidí kúsok cirkvi.

Diakonické dielo Württembersko je v tomto smere veľké okno. Očami Slovenska to nie je veľká organizácia, ale obrovská organizácia.

Niekto by povedal, že riadiť tak veľkú organizáciu je ľahké, veď má materiálne, finančné aj personálne zázemie a zabezpečenie. V podstate už funguje tak nejako sama, tak čo sa dá pri jej riadení pokaziť?

S veľkosťou organizácie je to ako s dieťaťom, keď ešte iba leží chceme aby liezlo, keď lezie chceme aby chodilo, keď začne chodiť a behať chceme aby si zas ľahlo, lebo keď ležalo nemuseli sme za ním stále behať a chytať ho. A postupne zisťujeme, že čím väčšie dieťa, tým väčšie problémy. Čím väčšia organizácie tým väčšie výzvy a očakávania.

Na prácu a činnosť DWW sa pozerajú ľudia, ktorí potrebujú jej pomoci, zamestnanci, ktorí v nej pracujú, cirkev ale tiež štát, v podstate celá spoločnosť. Stáť na čele takejto organizácie je veľká výzva, osobnostná (ľudská) aj profesijná.

V mene svojom aj v mene ED ECAV chcem pani prof. Annette Noller zaželať aby počas pôsobenia vo vedení DWW zažívala viac radosti ako starostí a Pán Boh jej dal veľa zdravia, síl, umu a požehnania pri vedení DWW na ceste do budúcnosti.