Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Hodnotné stretnutie o hodnotách siete Evanjelickej diakonie

Obrázok k správe

V dňoch  13. a 14. júna 2023 sa v obci Habovka na Orave, v hoteli Julianin dvor konalo stretnutie riaditeliek a riaditeľov Stredísk evanjelickej diakonie a Ústredia Evanjelickej diakonie. Našim zámerom bolo zdieľať pracovné veci, vzdelávať sa a rovnako posilniť vzájomné vzťahy. Ústredná téma, ktorej sme sa rôznymi aktivitami venovali, boli hodnoty a organizačná kultúra - akým spôsobom ich aplikujeme v každodennej službe alebo v rozvoji diakonickej práce.

Náročné pandemické obdobie, ako aj predchádzajúci rok spojený s výmenou vo vedení organizácie, bol pre Evanjelickú diakoniu a jej strediská náročnou skúškou. Doviedlo nás to k potrebe  pomenovania reálnej situácie organizácie, jej silných, ale aj slabších miest, príležitostí pre rast a k hľadaniu opatrení na jej stabilizovanie či rozvoj.

Pod logom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v súčasnosti ako poskytovatelia sociálnych služieb a subjekt sociálnoprávnej ochrany detí pôsobí  15 Stredísk evanjelickej diakonie (SED). Sídlia v rôznych mestách a obciach na Slovensku a v rôznej miere a spôsobom spolupracujú s miestnymi cirkevnými zbormi a samosprávou. Každé stredisko podporujeme, aby si jeho kolektív našiel čas a venoval pozornosť sebahodnoteniu, reflexii aktuálneho stavu poskytovanej služby vo vzťahu k požiadavkám na kvalitnú sociálnu službu, potrebnosť a udržateľnosť služby v meniacom sa svete.

Prostredie, v ktorom pôsobia pracovníci Evanjelickej diakonii je veľmi rozmanité a zložité. Denne vstupujú do vzťahov a spolupráce vo svojich kolektívoch, nie len so samotným človekom potrebujúcim službu, ale aj  jeho rodinou a blízkymi osobami, s ľuďmi v miestnej komunite, so zástupcami ďalších organizácií. Strediská sú zároveň zamestnávateľmi, vlastníkmi či prevádzkovateľmi budov, členmi rôznych združení, a to prináša množstvo zodpovedností. Službu a podmienky v strediskách výrazne ovplyvňujú meniace sa potreby a očakávania prijímateľov služieb (rastie počet ľudí vyžadujúcich intenzívnu sociálno-zdravotnú starostlivosť), meniaca sa legislatíva, možnosti financovania, dostatok a kvalita ľudí so záujmom pracovať v diakonii a miera podpory zo strany cirkevného zboru a miestnej samosprávy.

Ako veľká výzva pre ED ako aj pre cirkevné zbory sa preto ukazuje opätovne si uvedomiť poslanie diakonickej služby a nájsť novú motiváciu pokračovať po vzore Ježiša Krista. Cez vzájomnú komunikáciu medzi strediskami, ústredím a cirkevnými zbormi chceme dospieť aj k pomenovaniu želaného stavu v budúcnosti – vízii ED na Slovensku.

Dvojdňové stretnutie prinieslo radosť, že sa vieme zhodnúť v základných hodnotách, že vieme spolupracovať a že máme jasný zdroj istoty v neistotách, ktoré žijeme.

Prvý deň sme začali zamyslením sa nad biblickým textom a nazeraním na službu cez proroka Ozeáša 6,6-3. Vzdelávacie popoludnie  sme začali s lektormi Slovenského evanjelizačného strediska Ondrejom Kolárovským a Slavomírom Slávikom a workshopmi o budovaní tímu, o kultúre organizácie, výzvach a podpore. Riaditeľky a riaditeľ SED sa veľmi aktívne zapájali do práce na zadaniach a spoločne sme diskutovali a pracovali na návrhu hodnôt, ktoré nás aj napriek regionálnym vzdialenostiam, rozdielom v podmienkach práce a iných špecifických faktoroch spájajú. Takto sme sa dopracovali k piatim dôležitým hodnotovým métam a získali čiastočne odpoveď na otázku: Akú hodnotu prinášame tým, ktorým slúžime. Večer sme pokračovali v rozhovoroch, vyšli si na krátku prechádzku a odreagovali sa pri bowlingu. Vďaka youtube kanálu našej partnerskej diakonie sme sa v úvode druhého dňa povzbudili slovami nádeje od Miriam Szökeovej, pokračovali spoločnou poradou a následne individuálnymi sedeniami s vedením jednotlivých SED.

Zo spätnej väzby od zúčastnených riaditeliek a riaditeľa bolo zrejmé, že toto stretnutie malo zmysel. Otvorili sme niekoľko tém, ktorým sa ďalej potrebujeme venovať. Viacerí si odniesli do svojich stredísk inšpiráciu a podnety k ďalšej práci.

Prešlo viac ako 30 rokoch od postkomunistickej obnovy ED na Slovensku. Dnes je tu opäť čas premýšľať ako žiť kresťanské hodnoty a poslania ED v nestabilných spoločenských podmienkach, byť partnerom štátu (orgánom verejnej správy), iným subjektom občianskej spoločnosti a službou reagovať na potreby dnešného človeka v súlade s odborným poznaním 21. storočia.

Spoločného pracovného stretnutia a teambuildingu sa zúčastnili:

 • SED Bratislava – Zariadenie pre seniorov, PhDr. Beata Dobová
 • SED Trnava - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Mgr. Patrícia Hanzelová
 • SED Horné Saliby - Zariadenie pre seniorov, Jedáleň – Mgr. Anna Vasasová
 • SED Kšinná - Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie – Mgr. Marta Hrubá
 • SED Hontianske Moravce - Zariadenie pre seniorov – Mgr. Jana Brunaerová
 • SED Košeca - Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby– Ing. Marcel Breče
 • SED Sučany - Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie – Mgr. Denisa Dučová
 • SED Nové Mesto nad Váhom – Denný stacionár - Mgr. Zuzana Krchnavá
 • SED Slatina nad Bebravou – Denný stacionár – Mgr. Martina Tlkancová
 • SED Vranov nad Topľou – Denný stacionár – Mgr. Helena Madurová
 • SED Horná Mičiná - Útulok pre matky s deťmi – Mgr. Edita Palečková
 • SED Banská Bystrica – Centrum pre deti a rodinu – Mgr. Kristína Lehoťanová
 • Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku – Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká, Mgr. Eva Ondrová, Mgr. Mária Hubová