Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická spojená škola internátna, Červenica

Kontakt:

Riaditeľ školy: PaedDr. Miloš Kollár

Evanjelická spojená škola internátna
082 07 Červenica 114

Tel./fax: 051/7790215
E-mail: essi.cervenica@gmail.com
Webstránka: www.eszscervenica.sk

IČO: 42227372
Číslo účtu: SK86 0200 0000 0033 7584 8853 VÚB
IBAN: SK86 0200 0000 0033 7584 8853

Škola pre hluchoslepé deti vznikla pri Stredisku evanjelickej diakonie Svetlo pri CZ (cirkevný zbor ECAV) Opiná. História vzdelávania hluchoslepých jedincov začala v roku 1992, kedy Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku na podnet Ministerstva školstva zriadila Evanjelickú pomocnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v Červenici. Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR túto školu zaradilo do siete škôl prípisom číslo 537/1992-21 zo dňa 15. júna 1992. Spoluprácou SED Svetlo, Evanjelickej diakonie a Ministerstva školstva SR sa tak podarilo založiť školu pre hluchoslepé deti v Červenici, ktorá je prvou a jedinou školou svojho druhu na Slovensku.

Škola sídli v Červenici v budove, ktorá bola v rámci reštitúcie vrátená CZ Opiná. Využitie budovy na vzdelávanie hluchoslepých detí si vyžadovalo jej rekonštrukciu a prestavbu

Dnes Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti poskytuje výchovu a vzdelávanie hluchoslepým deťom, ktoré majú súčasne postihnutý zrak a sluch, ku čomu sa môže pridružiť aj telesné, mentálne či iné postihnutie. Toto kombinované poškodenie zanecháva ťažké následky na celkovom vývine dieťaťa. Hluchoslepé deti patria do kategórie najťažšie postihnutých a v minulosti boli považované za nevzdelávateľné.

Až vznikom nášho zariadenia dostali tieto deti šancu vzdelávať sa. V súčasnosti školu navštevuje dvanásť žiakov z celého Slovenska, ktorí majú rôzny stupeň poruchy zraku a sluchu. Do školy sú prijímané deti vo veku od troch rokov, ich dochádzka končí v osemnástom roku života.

Vedenie školy spolupracuje s CZ Opiná najmä prostredníctvom SED Svetlo. O duchovný rozmer života v škole sa počas pravidelných návštev stará najmä miestny evanjelický farár.

Škola bude pokračovať v dlhodobom klinickom výskume, bude sa zúčastňovať odborných seminárov a konferencií u nás a v zahraničí, aby takou formou prispievala k rozvoju pedagogiky viacnásobne postihnutých, do ktorej patrí aj pedagogika hluchoslepých.