Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2017

Rok vďaky

Milí naši čitatelia, priatelia, tešíme sa, že sme s Božou pomocou a vašou priazňou prežili tento mimoriadny rok. Rok, ktorý patril 500. výročiu reformácie. Rok, počas ktorého sme nanovo spoznávali osobnosť Martina Luthera. Aj naše strediská evanjelickej diakonie si toto vzácne výročie pripomenuli, a tak sa prihlásili k Lutherovým slovám: „Našim blížnym je každý človek, zvlášť ten, ktorý potrebuje pomoc.“
 
Samozrejme, aj počas roka reformácie, sme sa v našich strediskách starali s láskou o našich klientov a premýšľali nad tým, ako im skvalitniť život v zariadeniach. Vieme, že pre našich klientov je každé hrejivé slovo liekom a každý záujem o ich bytie povzbudením. Tiež sme uvažovali nad tým, ako pomôcť ďalším sociálne znevýhodneným skupinám, aké majú byť naše ďalšie kroky v humanitárnej pomoci a v pomoci partnerským diakoniám či organizáciám v zahraničí. Preto sme vďační Pánu Bohu, že sme aj v tento reformačný rok mohli otvoriť Stredisko evanjelickej diakonie DEBORA útulok pre matky s deťmi.
 
Samozrejme, pokračovali sme tiež v tradičných projektoch, ako sú vianočné balíčky či potravinová zbierka TESCO. Práve pri týchto projektoch sme si uvedomovali, ako sme veľmi vďační Pánu Bohu za službu, ktorou nás poveril. Cítili sme, že iba vďaka Božej milosti a ochote dobrých ľudí, môžeme aj my pomáhať. A to je radosť, česť, ale i záväzok.
 
Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým pracovníkom našich stredísk a zariadení za celoročnú aktívnu činnosť, za ich každodennú namáhavú starostlivosť o klientov. Tiež sme veľmi vďační všetkým, ktorí tento rok prispeli na chod diakonie 2 percentami, milodarmi či zapojili sa do dobrovoľníckej činnosti.
 
Prežili sme teda spoločne rok, kedy v našej cirkvi rezonovali myšlienky reformácie a Martina Luthera. Preto sme sa rozhodli priniesť v tomto čísle rozhovor s profesorom Igorom Kiššom, ktorý reflektuje vplyv reformácie na rozvoj diakonického diela. Prinášame tiež článok venovaný manželke Martina Luthera – Kataríne von Bora, ktorá bola výnimočnou osobnosťou, naplnenou láskou k svojim blížnym.
 
Samozrejme, nezabudli sme ani na aktivity našich stredísk či ústredia, ktoré dokumentujú vytrvalú službu rozmanitej diakonickej práce.
 
Milí čitatelia, želáme vám, aby ste tohtoročné vianočné sviatky prežili v radosti, Božej milosti a vo viere, že narodený Spasiteľ sveta je odpoveďou na vaše i naše otázky, bolesti i trápenia. Nech vás posilní nádej v Božiu moc a Božiu lásku.
 
 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED