Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 01-02 / 2017

Bohatstvo múdrosti

„Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.“
(Christian Friedrich Hebbel)
 
Stupeň ľudského poznania, spolu so stupňom vzdelania, závisí od každého z nás. Jeden sa učí a poznáva celý život, iný nejaví záujem o rozvoj svojej osobnosti už od útleho veku. Jednému nestačí doktorát na prestížnej univerzite, iný sotva ukončí základné vzdelanie. Jeden sa snaží poznávať svet po celý život, inému na jeho poznaní vôbec nezáleží. Jeden považuje vzdelanie za svoju celoživotnú púť, iný skoná ako analfabet. A tieto rozdielne postoje nie sú len výsledkom ekonomických možností jednotlivcov.
 
Možno povedať, že bohatší je ten, ktorý stále poznáva a vzdeláva sa, rozvíja svoju myseľ ako aj dušu, obohacuje svoj racionálny ako aj emocionálny svet.
 
V bežnom živote sa lepšie darí tým, ktorí sú kvalifikovaní v určitom odbore. Aj v dnešných neľahkých podmienkach si vzdelaní ľudia ľahšie nájdu prácu a budú za ňu lepšie finančne ohodnotení ako tí menej kvalifikovaní. Ale nielen to. V akejkoľvek práci, v akomkoľvek odbore, budú väčším prínosom aj pre svojho zamestnávateľa. V prostredí vysokej konkurencie na trhu práce, kde sa uplatnia len tí najlepší, sa dnes očakáva mimoriadny výkon a vzdelaný človek je tu vždy a všade vo výhode. Nielen v podnikateľskej sfére, ale aj v cirkvi a v diakonii.
 
Aj naša diakonia potrebuje kvalifikovaných spolupracovníkov. Aktuálne číslo časopisu je aj z tohto dôvodu venované zaujímavým informáciám o Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave. Prináša rozhovor s jej dekanom, Ľubomírom Batkom a v ďalšom článku prodekan pre vzdelávaciu činnosť, Milan Jurík, predstaví jednotlivé študijné odbory. Za týmto príspevkom nasleduje anketa študentov EBF UK. V čísle tiež priblížime slávnostné dni v Nadlaku, v rámci ktorých boli niektorí zamestnanci ED ECAV ocenení za úspešnú dlhoročnú partnerskú spoluprácu. Už tradičnými sú príspevky zo života stredísk ED ECAV na Slovensku.
 
Človek by mal poznávať a vzdelávať sa každý deň. Naším učiteľom je samotný Život. Každá skúsenosť nás niekam posúva. Pre veriaceho človeka je najlepším učiteľom náš Pán. Božie slovo nás robí múdrejšími a lepšími. Otvára naše mysle i srdcia.

 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED