Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Aktualizovaný dokument: Adekvátny minimálny príjem, odporúčania pre stratégiu aktívneho začleňovania.

Obrázok k správe 22.09.2020
Eurodiaconia, európska sieť cirkví a kresťanských mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne a zdravotnícke služby a presadzovania sociálnej spravodlivosti, ktorej je Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku členom, zverejnila aktualizovaný dokument s názvom „Adekvátny minimálny príjem: odporúčania pre stratégiu aktívneho začleňovania“.

Eurodiaconia minimálne v poslednom desaťročí aktívne sleduje diskusie o minimálnom príjme a taktiež sa do nich zapája, pretože adekvátny minimálny príjem je jadrom každého realistického a efektívneho prístupu k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia v Európskej únii.

Eurodiaconia opakovane tvrdí, že na dosiahnutie odstránenia chudoby v Európe sú nevyhnutné primerané systémy minimálneho príjmu, ako sa uvádza v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN. Na úrovni EÚ sa potreba primeraných systémov minimálneho príjmu prejavuje aj v európskom pilieri sociálnych práv (EPSP) so zásadou 14. Ako jeden konkrétny výsledok verejnej konzultácie Európskej komisie o implementácii EPSP sa Eurodiaconia pripája k výzve na prijatie rámcovej smernice EÚ o primeranom minimálnom príjme ako základný kameň nadchádzajúceho akčného plánu na zvýšenie životných a pracovných podmienok miliónov ľudí, ktorí v súčasnosti zažívajú chudobu alebo sociálne vylúčenie. Pretože prístup k primeranej sociálnej ochrane (vrátane minimálneho príjmu), či k primeranému zamestnaniu a prístupným, cenovo dostupným kvalitným sociálnym službám sú súčasťou tohto veľkého balíka, ktorý ľudia potrebujú, aby sa mohli plne zúčastňovať na živote spoločnosti.

Na základe menovaného a očakávaní, že nemecké predsedníctvo Rady EÚ (júl - december 2020) predloží závery Rady o minimálnom príjme v nasledujúcich mesiacoch, predstavuje Eurodiaconia aktualizovaný pozičný dokument, ktorý bol pôvodne zverejnený v roku 2015.

Viac o odporúčaniach Eurodiaconie k adekvátnemu minimálnemu príjmu sa dočítate v priloženom dokumente v anglickom jazyku.

Eurodiaconia position paper (PDF)