Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED SVETLO Červenica

Kontakt:

Správca SED : MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

Stredisko Evanjelickej diakonie SVETLO
082 07 Červenica 144

Tel.: 055/ 699 04 88
E-mail: ilukac@post.sk
Webstránka: www.ecavopina.sk

IČO: 36155675
Č. účtu: 0082129720/0900
IBAN: SK91 0900 0000 0000 8212 9720

Korene činnosti Strediska evanjelickej diakonie (ďalej SED) Svetlo siahajú do r. 1990, kedy skupina nadšencov začala organizovať letné zdravotno-biblické tábory pre deti so zdravotnými problémami, deti z detských domovov, neúplných rodín, siroty. Prvý oznam o tábore bol v Evanjelickom posle spod Tatier uverejnený v r. 1990. Počas jedenástich rokov sa tábory konali na Starej Vode, v Červenici, Tatranskej Lomnici, Zlatej Idke, Kojšove, Bardejove, Sigorde s priemerným počtom účastníkov 80 – 135.

SED Svetlo pripravuje tábory v spolupráci s dobrovoľníkmi, aj z radov mladých cirkevného zboru ECAV v Opinej. Cenná je aj spolupráca s Detským domovom vo Vyšnej Kamenici, odkiaľ sa deti táborov SED SVETLO pravidelne zúčastňujú.

Prax ukázala, že prenájom zariadení na tábory je finančne náročný. Stredisku sa podarilo nájsť vhodnú budovu na pôde cirkevného zboru ECAV v Červenici. V r. 1991 sa vďaka dobrej spolupráci ústredia Evanjelickej diakonie, miestneho cirkevného zboru, SED SVETLO a za výdatnej pomoci sponzorov podarilo zriadiť v týchto priestoroch Evanjelickú špeciálnu základnú školu internátnu pre hluchoslepé deti.

SED SVETLO chce aj naďalej pokračovať v organizovaní zdravotno-biblických táborov na dobrovoľníckej báze. Zároveň plánuje dobudovať podkrovie budovy školy na obytné účely a využívať ho aj pre tábory. Potrebným sa javí aj zaistenie nového zdroja pitnej vody. Stredisko v spolupráci s obecnými úradmi vo filiálkach cirkevného zboru Opiná má záujem zriadiť vývarovňu pre starších spoluobčanov s donáškou stravy.