Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Duchovné a pastorálne sprevádzanie

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena:
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

Táto prvotná štúdia vzniká na základe hlbokého presvedčenia, že človek v núdzi, v chorobe, v životnej kríze, potrebuje celkovú starostlivosť, ku ktorej patrí aj starostlivosť duchovná. Pod duchovnou starostlivosťou myslím oveľa širšiu oblasť ako je oblasť náboženská, v zmysle rituálov, náboženských praktík, bohoslužieb. Duchovné prežívanie, alebo spiritualita v sebe zahŕňa rebríček hodnôt, motivácií, túžob i snov človeka. 

Každý človek má v sebe túžbu po niečom vyššom , čo jeho samého prevyšuje, po vyššom bytí, inteligencii, transcendente, po Bohu. Zvlášť v životných krízach sa človek pýta na zmysel svojho žitia, zmysel choroby a utrpenia, hľadá súvis medzi svojím bytím a okolím, prehodnocuje svoj vzťah k sebe samému, svojim blízkym, k Bohu. Existenčnými otázkami sa človek zapodieva bez rozdielu rasy, či národnosti, náboženstva. Mladá matka trpiaca v nevyliečiteľnej chorobe trpí rovnakou agóniou, či prežíva desivý smútok a modlí sa k Bohu o pomoc, podobne v Amerike ako v Európe. Automobilová nehoda šokujúco zasiahne rodinu, a prinesie otázky typu: „Prečo Bože?, Prečo sa to stalo práve nám?“, rovnako u nás ako kdekoľvek inde.

Dôvodom napísania tejto práce je túžba priniesť praktické skúsenosti a vedomosti získané štúdiom klinického pastorálneho vzdelávania a praxou v klinickej pastorálnej starostlivosti v nemocnici Sunnybrook, Toronto, v Kanade, pri chorých, zomierajúcich a ich rodinách. Aplikácia vedomostí zo zahraničia sa uskutočňuje pri pacientoch na 1. internej klinike FN a LF UK na Mickiewiczovej ulici, ako aj na internom oddelení Onkologického ústavu Svätej Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave. Ďalším pracoviskom sa stalo onkologické oddelenieDetskej fakultnej nemocnice na Kramároch, v Bratislave. Táto práca sa venuje duchovnej a pastorálnej starostlivosti a sprevádzaniu dospelých, pastorálna služba pri deťoch zostáva otvorená.

Osobným duchovným zázemím je pre mňa Evanjelická a.v. cirkev na Slovensku a som evanjelickou farárkou. Táto práca podáva všeobecné zásady duchovnej (spirituálnej) starostlivosti o chorých a do veľkej miery pojem „duchovného“ rozširuje. „Aký je rozdiel medzi touto duchovnou službou a návštevami kňazov, ktoré v nemocnici dávno fungujú?, Aký má táto služba súvis s psychológiou?, Je orientovaná len na veriacich a neveriacim sa venuje len po psychologickej stránke?, Môžu ju vykonávať len duchovní alebo aj laici?“- aj na tieto otázky práca odpovedá.

Kapitoly pod číslom 1-1.9 sú skôr adresované duchovným a študentom teológie, ktorých pastorálna služba pri chorých a zomierajúcich zaujíma a venujú sa jej. Časti 2-2.5 sú využiteľné pre laikov, ktorí sa o chorého človeka starajú. Sú tu konkrétne rozhovory s pacientmi na Slovensku ako aj návod ako pastorálny rozhovor viesť. Práca môže poslúžiť aj ako zaujímavá informácia pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách (sociálny pracovník, lekár, psychológ, zdravotná sestra...). Záverečné riadky prinášajú podnety pre rozvoj nemocničnej duchovnej služby u nás v budúcnosti.